بررسی طرحواره‌های گسیل گردوخاک مدل WRF_Chem در یک مورد مطالعاتی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1135-NIGS
نویسندگان
چکیده
به دلیل اهمیت پدیده گردوخاک دانشمندان همواره سعی در پیش‌بینی این پدیده داشته‌اند. یکی از عوامل مهم در شبیه‌سازی و پیش‌بینی غلظت گردوخاک موجود در جو، میزان شار قائم گردوخاک از سطح است که به این منظور طرحواره‌های زیادی توسعه یافته‌اند که هر یک از آن‌ها با استفاده از کمیت‌های مختلف هواشناسی و پوشش سطح زمین با روابطی متفاوت، مقدار این شار را در نقاط مختلف شبکه محاسبه می‌کنند. در این مطالعه پدیده شدید و فراگیر گردوخاک روزهای 18 تا 22 ژانویه سال 2018 با استفاده از پنج طرحواره گسیل گردوخاک GOCART، AFWA و شائو در سال‌های 2001، 2004 و 2011 موجود در مدل WRF_Chem شبیه‌سازی شده است. مقایسه کمّی خروجی مدل با داده‌های مشاهداتی برای شهر اهواز در این مورد مطالعاتی نشان داد که طرحواره AFWA در شبیه‌سازی روند تغییرات و مقدار بیشینه غلظت گردوخاک، بیشترین شباهت را با مشاهدات نشان داده است.
کلیدواژه ها
 
Title
The study of dust emission schemes of WRF_Chem model in a case study
Authors
Abstract
Scientists have always been trying to forecast dust events. One of the important factors in simulating and predicting of dust concentration in the atmosphere is the amount of dust flux from surface, therefore a number of schemes have been developed, each of which uses different meteorological quantities and surface data to calculate dust flux at different grid points. In this study, the intense dust event of January 18-22, 2018, has been simulated using five dust emission schemes available in WRF_Chem model. A quantitative comparison of the model output with observational data for Ahwaz showed that the AFWA scheme showed the most similarity with the observations in simulating the variation and the maximum value of the dust concentration in this case study.
Keywords
dust, Simulation, WRF_Chem model, emission scheme, quantitative comparison, Ahvaz