توموگرافی امواج سطحی نوفه محیطی در پهنه فرورانشی مکران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2112-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، دانشکده علوم زمین
2دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ایران
چکیده
ما در این پژوهش با بکارگیری از وارونگی سرعت گروه موج ریلی، ساختار 3 بعدی سرعت موج برشی را در مکران غربی به تصویر کشیدیم. موج ریلی مورد نظر از دو بانک داده استخراج شد:1- نوفه‌ محیطی. 2- زلزله‌های منطقه‌ای. پس از مراحل پیش‌پردازش‌ داده‌ها، منحنی‌های پاشندگی سرعت گروه محاسبه شد. با وارون‌سازی منحنی‌های پاشندگی، مدل‌های دو بعدی سرعت گروه در دوره تناوب‌های 5 تا 50 ثانیه ارائه شد. در نهایت با وارونگی مدل‌های دو بعدی، مدل 3 بعدی سرعت موج برشی برآورد گردید. در نتایج یک بی‌هنجاری کم‌سرعت در محدوده ساحلی مکران و دریای عمان دیده شد که هم‌خوانی با گوه‌برافزاشی دارد و علت کم‌سرعت بودن آن وجود رسوبات آبدار روی هم چین‌خورده در این ناحیه است. همچنین بی‌هنجاری پرسرعتی در زیر دریای عمان و سواحل ایران مشاهده می‌شود که می‌توان آن را به گوشته پرسرعت اقیانوسی ورقه عربی فرورونده به زیر بلوک لوت نسبت داد.
کلیدواژه ها
 
Title
Ambient noise tomography of Makran subduction zone
Authors
Ali Mehrdar, Khalil Motaghi
Abstract
This paper presents the depth inversion of Rayleigh wave group velocity to obtain an S-wave velocity model from seismic ambient noise cross-correlation in Makran subduction zone. The Rayleigh wave measurements for the period range 5-50 s were extracted from two seismic data sets: ambient noise cross-correlations and regional earthquakes recorded on 65 broadband stations. In this study, the Bayesian Monte-Carlo algorithm was applied to invert the Rayleigh wave group velocities into 1D shear-wave velocity (Vs) profiles, Juxtaposing the all 1D models generated, we composed a 3D velocity model for the study region which is the first high resolution crustal image beneath the Makran subduction zone. The low velocity anomalies of the upper crust correspond to regions of thick sediments. Results show that the deepest sedimentary basin is in the Makran accretionary Wedge. Also, the high velocity anomalies are observed at the depth of approximately 30 km beneath Gulf of Oman and Makran Accretionary Wedge, that correspond to high velocity oceanic mantle.
Keywords
Rayleigh wave group velocity, S-wave velocity, Makran accretionary wedge, Makran subduction zone, seismic ambient noise, Bayesian Monte-Carlo algorithm