کلیدواژه ها = موج برشی
تعداد مقالات: 7

1 برآورد فاکتور کیفیت امواج برشی با استفاده از لرزه‌نگاشت‌های زمین‌لرزه فیروز‌آباد ‌ـ‌کجور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.71 K)

2 برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.52 K)

3 مدل های سرعت موج برشی ناحیه جنوب غرب تهران براساس مطاله نوفه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.73 K)

4 تخمین ضرایب الاستیک با استفاده از نگار موج برشی دوقطبی برای یکی از میادین نفتی جنوب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (415.23 K)

5 کاربرد نسبت Vp/Vs در سرشت نمایی مخزن با استفاده از تخمین سرعت موج برشی و آنالیز چندنشانگری
مسعود سراج امانی* ، رامین نیک روز، علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.96 K)

6 برآورد فاکتور کیفیت امواج برشی به روش وارون سازی تعمیم یافته (GIT) در زاگرس شمالی
فاطمه عبدی* ، الهام شعبانی، ظاهرحسین شمالی، متئو پیکوتزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (645.41 K)

7 توموگرافی امواج سطحی نوفه محیطی در پهنه فرورانشی مکران
علی مهردار* ، متقی، خلیل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (561.99 K)