برآورد فاکتور کیفیت امواج برشی به روش وارون سازی تعمیم یافته (GIT) در زاگرس شمالی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2006-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران
2موسسه ژئوفیریک
3دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
4دانشگاه فدریکو سکندو ناپل
چکیده
در مطالعه حاضر برای اولین بار با به‌کارگیری داده‌های شتاب نگاری از روش وارون سازی تعمیم یافته (GIT) برای بررسی ویژگی تضعیف امواج برشی و تخمین فاکتور Q_s در پهنه ی زاگرس شمالی استفاده شده است. به این منظور از 1507 شکل موج ثبت شده توسط 229 ایستگاه شبکه شتاب نگاری کشور (ISMN) مربوط به 818 زمینلرزه در بازه بزرگی Mw 3–7.3 که در فاصله سالهای 2006 تا 2019 در منطقه رخ داده اند استفاده شده است. فاکتور کیفیت موج برشی Q_s (f)=122f^0.89 با برازش تابع تضعیف غیرپارامتری برای مدل گسترش هندسی افت یک تکه در بازه فرکانسی 2.5 تا 18 هرتز تخمین زده شده است. این نتیجه با مطالعات پیشین در منطقه و دیگر مناطق فعال تکتونیکی قابل مقایسه است
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of shear wave quality factor applying Generalized Inversion Technique (GIT) in north Zagros
Authors
Fatemeh Abdi, Elham Shabani, Hosein Shomali, matteo picozzi
Abstract
In this study the generalized inversion technique (GIT) applied on strong motion data for the first time to investigate the attenuation characteristic of shear waves in the north Zagros region. For this purpose, 1507 waveforms recorded at hypocentral distances between 10 and 150 km from 229 strong-motion stations in the Iran Strong Motion Network (ISMN) and a total of 818 local events recorded with moment magnitudes in the range of Mw 3–7.3 occurred between 2006 and 2019 have been analyzed. The quality factor of S waves is estimated by correcting the non-parametric attenuation function for single decay geometrical spreading. The corresponding frequency-dependent quality factor in the frequency range of 2.5-18 Hz is which is in agreement with the quality factor in tectonically active regions. The results of this study are comparable to previous studies in the region.
Keywords
shear wave, attenuation, generalized inversion technique (GIT), north Zagros, Q_s factor