کاربرد نسبت Vp/Vs در سرشت نمایی مخزن با استفاده از تخمین سرعت موج برشی و آنالیز چندنشانگری

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 29-34 (6) XML اصل مقاله (460.96 K)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1448-NIGS
نویسندگان
1گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
سرعت امواج تراکمی و برشی در مطالعات ژئومکانیکی و پتروفیزیکی دارای اهمیت فراوانی است. اغلب به دلیل هزینه بالا و محدودیت های عملیاتی، سرعت موج برشی در همه چاه ها به ویژه چاه های قدیمی تر موجود نمی باشد. لذا با توجه به کاربرد و اهمیت موج برشی در مطالعات مخازن هیدروکربنی، محققان تلاش نمودند تا روابطی را مبنی بر تخمین سرعت موج برشی به کمک سرعت موج تراکمی تعیین کنند. در این مطالعه ابتدا سرعت موج تراکمی را از طریق لاگ صوتی دو چاه میدان ویچررنج استرالیای غربی بدست می آوریم. سپس سرعت موج برشی را با استفاده از روابط تجربی تخمین می زنیم. نسبت سرعت موج تراکمی به سرعت موج برشی را جهت شناسایی لیتولوژی و مایعات مخزن محاسبه می کنیم. با استفاده از نتایج حاصله از روابط تجربی، دو چاه از میدان و یک مقطع لرزه ای، وارون سازی لرزه ای انجام می دهیم که نتایج حاکی از وجود مخزن هیدروکربنی گازی در سازند سو (Sue) است.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of Vp/Vs Ratio to Reservoir Characterization Using Shear Wave Velocity Estimation and Multi-Attribute Analysis
Authors
Masoud Serajamani, Ramin Nikrouz, Ali Kadkhodaie
Abstract
The velocity of compressional and shear waves is of great importance in geomechanical and petrophysical studies. Often due to the high cost and operational constraints, shear wave velocity is not available in all wells, especially older wells. Therefore, considering the applications and importance of shear wave in studies of hydrocarbon reservoirs, the researchers attempted to establish relationships to estimate shear wave velocity using compressional wave velocity. In this study, we first obtain the compressional wave velocity through the sonic log of two wells in Whicher-Range field, Western Australia. Afterwards, we estimate the shear wave velocity using empirical equations from the compressional wave velocity. Vp/Vs ratio was calculated to recognize lithology and reservoir fluids. Using the results obtained from the experimental relationships together with two wells from the studied field and one seismic section, seismic inversion is performed. The results indicate the presence of a gas bearing hydrocarbon reservoir in the Sue Formation.
Keywords
Compression waves, Shear waves, Velocity estimation, seismic attributes, Inversion