کلیدواژه ها = نشانگرهای لرزه ای
تعداد مقالات: 9

1 کاربرد تحلیل مولفه اساسی درتشخیصBSRدر رسوبات حاوی هیدرات گازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.52 MB)

2 شناسایی تله های چینه ای سازند آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزه ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.48 MB)

3 کاربرد نسبت Vp/Vs در سرشت نمایی مخزن با استفاده از تخمین سرعت موج برشی و آنالیز چندنشانگری
مسعود سراج امانی* ، رامین نیک روز، علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.96 K)

4 مدل سازی سه بعدی مخزن با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان با داده های لرزه ای و نشانگرها
مهدی رفیعی، مجید باقری* ، نبی بیدهندی، مجید لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.39 K)

5 مدل سازی گسل ها و شکستگی ها از روی داده های لرزه ای با استفاده از الگوریتم ردیاب مورچه
مجید باقری* ، شهریار اسدی، مهدی تلخاب لو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (311.98 K)

6 شبیه سازی تراوایی شکستگی مخزن در یکی از میادین نفتی ایران
شهریار اسدی، مجید باقری* ، مهدی تلخاب لو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.38 K)

7 مقایسه تکنیک هایAVO وLMR در مشخصه سازی مخازن کربناته
سپیده یاسمی خیابانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

8 بررسی و کاربرد نشانگرهای لرزه ای در برآورد مقاومت فشارشی تک محوره ماسه سنگ های کم تراوای میدان ویچررنج در حوضه پرت استرالیا
مسعود سراج امانی* ، علی کدخدائی، رامین نیک روز، رحیم کدخدائی، امید فلاحت خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.34 MB)

9 تشخیص و تحلیل ساختمانی دیاپیر نمک با استفاده از تحلیل نشانگرهای لرزه ای
لیلا بالسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (764.79 K)