کلیدواژه ها = نشانگرهای لرزه ای
تعداد مقالات: 6

1 کاربرد تحلیل مولفه اساسی درتشخیصBSRدر رسوبات حاوی هیدرات گازی
داود خوشدل*؛ حسین هاشمی شاهدانی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.52 MB)

2 شناسایی تله های چینه ای سازند آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزه ای
علی اصغر بهمنی؛ رامین نیک روز*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.48 MB)

3 کاربرد نسبت Vp/Vs در سرشت نمایی مخزن با استفاده از تخمین سرعت موج برشی و آنالیز چندنشانگری
مسعود سراج امانی*؛ رامین نیک روز؛ علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.96 K)

4 مدل سازی سه بعدی مخزن با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان با داده های لرزه ای و نشانگرها
مهدی رفیعی؛ مجید باقری*؛ نبی بیدهندی، مجید لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (380.77 K)

5 مدل سازی گسل ها و شکستگی ها از روی داده های لرزه ای با استفاده از الگوریتم ردیاب مورچه
مجید باقری*؛ شهریار اسدی؛ مهدی تلخاب لو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (311.98 K)

6 شبیه سازی تراوایی شکستگی مخزن در یکی از میادین نفتی ایران
شهریار اسدی؛ مجید باقری*؛ مهدی تلخاب لو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.38 K)