تشخیص و تحلیل ساختمانی دیاپیر نمک با استفاده از تحلیل نشانگرهای لرزه ای

عنوان دوره: ششمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 2132-NIGS
نویسندگان
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
ساختار های نمک از چند منظر دارای اهمیت می‌باشند از جمله، نمک به دلیل خاصیت پلاستیکی و همچنین چگالی کم و نسبتا ثابتش، می‌تواند ساختارهای نفوذی مانند دیاپیر ها را به وجود آورند که از نظر زمین شناسی قابل مطالعه و بررسی می‌باشد. همچنین با توجه به اهمیت و افزایش روزافزون نیاز به منابع طبیعی از جمله نفت و گاز، همچنین نیاز به ذخیره سازی بهینه این منابع و بهره گیری از آن در مواقع لزوم، شناسایی ساختار ها و مخازنی که در نگهداری این منابع نقش بسزایی دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. دیاپیرهای نمک مورد مطالعه از جمله ساختارهای زمین شناسی است که به دلیل ساختار و ویژگی منحصر به فردی که دارد، قادر به ذخیره این منابع می‌باشند. با استفاده از شواهد زمین شناسی و داده های ژئوفیزیکی از نوع لرزه ای بازتابی، میتوان تصویر واضح همراه با جزئیات از سطوح سقف و کف ساختار نمکی و نیز توالی‌های رسوبی و سازندهای پی سنگی اطراف آن ارائه داد. اما به دلایل متعدد مثل بازتابهای چندگانه، تبدیل قطبش امواج، افت انرژی بازتابیده شده از سطوح نمکی پرشیب، این داده ها ممکن است نتوانند جزئیات کافی برای تفسیر توده نمک و ساختارهای اطراف آن فراهم آورند. لذا با به کارگیری نشانگرهای لرزه ای همچون ماتریس همرخداد سطح خاکستری، کسینوس فاز، فرکانس لحظه ای و همچنین پوش، می‌توان در تفکیک نمک از سایر لایه‌ها بهره گرفت. و در مقطع لرزه‌ای تفسیر نمود.
کلیدواژه ها
 
Title
Detection and structural analysis of salt diapir using seismic attributes analysis
Authors
Leila Balsini
Abstract
Salt structures are important for several reasons, for example, due to its plastic properties, as well as its low and relatively constant density, salt can create intrusive structures such as diapirs, which can be studied and investigated in geological. In addition, considering the importance and increasing need for natural resources, including oil and gas, as well as the need for optimal storage of these resources and their use when it is necessary, identifying the structures and reservoirs that play a significant role in maintaining these resources, is important. Salt diapirs are among the geological structures that can store these resources due to their unique structure and characteristics. Geological evidence and geophysical data of the reflection seismic type, it is possible to provide a clear picture with details of the roof and floor surfaces of the salt structure as well as the sedimentary sequences and bedrock formations around it. Due to several reasons such as multiple reflections, wave polarization conversion, and energy loss reflected from steep salt surfaces, these data may not be able to provide enough details to interpret the salt mass and its surrounding structures. Therefore, by using seismic attributes such as gray level co-occurrence matrix, cosine of phase, instantaneous frequency, and also envelope, it can be used in the separation of salt from other layers and interpreted in the seismic section.
Keywords
Salt diapir, seismic data, seismic attributes, seismic interpretation