شناسایی تله های چینه ای سازند آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزه ای

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1189-NIGS
نویسندگان
چکیده
هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی تله‌های چینه‌ای نفت و گاز برروی سازند آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزه ای، شامل فرکانس لحظه ای، فاز لحظه ای برروی یکی از میادین جنوب غرب ایران می باشد. سازند آسماری جوان‎ترین سنگ مخزن پهنة زاگرس است و به همین دلیل، مطالعات گسترده‎ای بر روی خواص سنگ‎چینه‎ای این سازند انجام‌شده است. همچنین سنگ‎آهک آسماری مهم‎ترین سنگ مخزن حوضة رسوبی زاگرس ایران است و چون برای نخستین بار در خاورمیانه در آن نفت کشف‌شده است معروفیت جهانی دارد. محدوده مورد مطالعه در بخش زین اسبی مابین دو برجستگی میدان قرار دارد که برجستگی اصلی 59 حلقه از مجموع 60 حلقه چاه حفاری شده بر روی آن واقع شده‌اند. در سازند آسماری محدوده مورد مطالعه پنج بخش سکانسی توسط چهار مرز سکانسی مطالعه گردید که شواهد تله های چینه ای بصورت کانال در بخشهای یک و دو سکانسی مشاهده گردیده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Detection of stratigraphic trap of Asmari formation using seismic attributes
Authors
Abstract
The aim of the current study is the recognition stratigraphy oil and gas traps using The Asmari Formation uses seismicattributes,Frequency instantaneous and instantaneous phase on one of the fields of southwest of Iran. Asmari Formation is the youngest Zagros reservoir rock, and for this reason, extensive studies have been done on the chronostratigraphy of this formation. Asmari Limestone is also the most important reservoir of the Zagros sedimentary basin of Iran,it has been discovered for the first time in the Middle East, it has a worldwide reputation Modern discovery tools. The studied area is located in a saddle part between two reliefs of the which 59 out of 60 drilled wells are located in the main relief. In the studied area 5 sequential by 4 Sequence boundary parts are recognized, in parts 1and 2respectively, some signs stratigraphical traps are seen in form of a channel.
Keywords
stratiraphical traps, seismic attributes, Frequency instantaneous, instantaneous phase, Sequence boundary