شبیه سازی تراوایی شکستگی مخزن در یکی از میادین نفتی ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1714-NIGS
نویسندگان
1دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه خوارزمی، ایران
2استادیار گروه فیزیک زمین
3استادیار گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی، دانشگاه خوارزمی، ایران
چکیده
پیش بینی ویژگی های مخزن از جمله تراوایی یکی از پپیچیده ترین و مهم ترین مسائل در اکتشافات هیدروکربنی و توسعه میادین است و نقش حیاتی در توصیف مخزن ایفا می کند. تراوایی یا نفوذپذیری شاخصی است که بیانگر سهولت جریان یک سیال از میان یک ماده است و در مهندسی نفت به صورت توانایی یک سنگ متخلخل در عبور نفت و یا گاز تعریف می شود. یک سنگ متخلخل الزاماً تراوا نیست و نفوذپذیری نشان دهنده ارتباط فضاهای خالی و سهولت جریان سیال در بین این فضاهاست. تراوایی حاصل از ریز شکستگی های مخزن یکی از انواع مهم تراوایی است و نقش مهمی در میزان بهره وری مخزن دارد برای همین شبیه سازی آن مهم می باشد. برای شبیه سازی تراوایی شکستگی ها نیاز به بدست آورد مدل شکستگی ها مخزن می باشد، این کار با استفاده از لاگ تصویری شکستگی و داده های لرزه ای و نشانگرهای مناسب با استفاده از روش ردیاب مورچه قابل انجام می باشد. در این تحقیق ابتدا مدل شکستگی مخزن بدست آمده و میزان تراوایی حاصل از آن در سه جهت مختلف شبیه سازی شد. نتایج نهایی نشان داد که میزان تراوایی شکستگی شبیه سازی شده در راستای Z بیشترین مقدار می باشد که با راستای تکتونیکی گسلش و شکستگی منطقه تطابق دارد که درستی و قابلیت اعتماد مدل بدست آمده را تایید می کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Fractured permeability simulation of the reservoir in an oil field of Iran
Authors
Shahriyar Asadi, Majid Bagheri, Mehdi Talkhablo
Abstract
Predicting the characteristics of the reservoir, including permeability, is one of the most complex and important issues in hydrocarbon exploration and field development, and plays a vital role in describing the reservoir. Permeability is an indicator of the ease of flow of a fluid through a material and is defined in petroleum engineering as the ability of a porous rock to pass oil or gas. A porous rock is not necessarily permeable, and permeability indicates the relationship between vacant spaces and the ease of fluid flow between these spaces. The permeability resulting from small reservoir fractures is one of the important types of permeability and plays an important role in the productivity of the reservoir, so its simulation is important. To simulate the fractured permeability, it is necessary to obtain the reservoir fracture model. This can be done using fracture image log and seismic data and appropriate attributes using ant tracking method. In this study, first the reservoir fracture model was obtained and the resulting permeability was simulated in three different directions. The final results showed that the permeability of the simulated fracture in line Z is the highest value, which is consistent with the tectonic direction of the fault and fracture in the region, which confirms the accuracy and reliability of the obtained model.
Keywords
permeability, seismic data, Fracture, well logs, seismic attributes