بررسی و کاربرد نشانگرهای لرزه ای در برآورد مقاومت فشارشی تک محوره ماسه سنگ های کم تراوای میدان ویچررنج در حوضه پرت استرالیا

عنوان دوره: پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 1822-NIGS
نویسندگان
1گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3دانشگاه ارومیه
4گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران
چکیده
تعیین مقاومت فشارشی تک محوره پارامتری مهم جهت طراحی سازه های سنگی زیرزمینی و سطحی می باشد. اندازه گیری دقیق این پارامتر، در پروژه های عمرانی و حفاری ضروری است. هدف از این پژوهش، استفاده از مدت زمان گذر موج فشارشی در روابط تجربی و تحلیل نشانگرهای لرزه ای، جهت برآورد غیر مستقیم مقاومت فشارشی تک محوره، بر روی سازند ویلسپی در میدان ویچررنج واقع در حوضه پرت استرالیای غربی می باشد. امپدانس صوتی حاصل از فرآیند وارون سازی لرزه ای به عنوان نشانگر خارجی در کنار دیگر نشانگرهای داخلی، در راستای ساخت ترکیب بهینه از نشانگرها جهت مدل سازی دوبعدی مقاومت فشارشی تک محوره استفاده گردید. سه نشانگری که در مدل سازی پارامتر مذکور کارایی را دارند، نشانگرهای عکس نتیجه وارون سازی، فرکانس لحظه ای و پوش دامنه هستند که دارای بیشترین درجه تطابق و کمترین خطای تخمین می باشند. در بخش هایی از مقطع که مقاومت فشارشی تک محوره بالایی دارند، پتانسیل بیشتری جهت انجام عملیات شکست هیدرولیکی را دارا می باشند.
کلیدواژه ها
 
Title
Analysis and application of seismic attributes to estimating uniaxial compressive strength of tight sandstone in Whicher Range field in Perth Basin, Australia
Authors
Masoud Serajamani, Ali Kadkhodaie, Ramin Nikrouz, Rahim Kadkhodaie, Omid Falahatkhah
Abstract
Uniaxial compressive strength is one of the most important parameter in the design of underground and surface rock structures. Accurate measurement of this parameter in construction and drilling projects is necessary. The purpose of this study is to use the compressive wave travel time in experimental relationships and seismic attributes analysis to indirectly estimate uniaxial compressive strength on the Willespie Formation in Whicher Range field in the Perth Basin of Western Australia. Acoustic impedance from the seismic inversion process was used as an external attribute along with other internal attributes, in order to make the optimal combination of attributes for 2D modeling of uniaxial compressive strength. The three attributes that are efficient in modeling the mentioned parameter are the 1/(Inversion Result), Instantaneous Frequency and Amplitude Envelope, which have the highest conformity rate and the lowest estimation error. In parts of the section that have high uniaxial compressive strength, they have more potential to perform hydraulic fracture operations.
Keywords
uniaxial compressive strength, Seismic inversion, seismic attributes, Tight Sandstones, Perth Basin