مقایسه تکنیک هایAVO وLMR در مشخصه سازی مخازن کربناته

عنوان دوره: پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 1799-NIGS
نویسندگان
مربی پژوهش/جهاد دانشگاهی-پژوهشکده علوم پایه کاربردی-گروه پژوهشی توسعه میادین نفت و گاز
چکیده
نشانگرهای لرزه‌ای متعددی برای به دست آوردن مدل یا مدل‌هایی از توزیع رخساره‌ها در یک مخزن به کار گرفته می‌شوند. تحلیل‌های AVO آنومالی های سرعت بین امواج تراکمی و برشی و یا نشانگرهای معمولی از جمله تغییر نسبت پواسون که بر اثر تغییرات ایجاد شده در سیال منفذی یا سنگ شناسی صورت می‌پذیرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد ولی روشLMR به عنوان روش تحلیل AVO پیشرفته با استخراج پارامترهای لامه و در نهایت محاسبه حاصلضرب دانسیته در این پارامترها اطلاعات بیشتری در ارتباط با خصوصیات سنگ مخزن و تشخیص دقیق هیدروکربور به مفسر می دهد. در این مطالعه با اعمال دو تکنیک نامبرده بر روی داده های یکی از مخازن کربناته آسماری واقع در شمال غرب خلیج فارس به مقایسه این دو روش پرداخته شده است. با ترسیم نشانگرهایAVO در زون کربناته مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل مقاطع µρ و λρ مشخص شد که بهره گیری از تکنیک LMR با موفقیت بیشتری جهت مشخصه سازی مخزن کربناته همراه است.
کلیدواژه ها
 
Title
Comparison of AVO and LMR techniques in Carbonate Reservoir Characterization
Authors
sepideh yasami khiabani
Abstract
Multiple seismic attributes are used to obtain a model or models of facies distribution in a reservoir. AVO analysis technique analyzes velocity anomalies between compression and shear waves or common attributes, including changes in the Poisson ratio due to changes in porous fluid or lithology. However, the LMR method as an advanced AVO analysis method by extracting the Lame parameters and finally calculating the density product in these parameters gives the interpreter more information about the characteristics of the reservoir rock and accurate hydrocarbon detection. In this study, AVO analysis and LMR method were utilized to compare them. By comparing AVO attributes in the studied carbonate zone with the µρ and λρ sections, it was found that the use of LMR technique is associated with more success in characterizing the carbonate reservoir
Keywords
AVO, LMR, Carbonate, Reservoir Characterization, seismic attributes, Hydrocarbon