کاربرد تحلیل مولفه اساسی درتشخیصBSRدر رسوبات حاوی هیدرات گازی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1078-NIGS
نویسندگان
چکیده
هیدرات های گازی شبکه جامد و کریستالی از مولکول های آب هستند که به کمک پیوند هیدروژنی به یکدیگر متصل شده اند. و در فواصل خالی موجود در این شبکه مولکول های گاز قرار دارد. حضور هیدرات گازی در یک منطقه بر خصوصیات فیزیکی و لرزه ای رسوبات میزبان تاثیرگذار است. نشانگرهای لرزه ای از جمله ابزارهای مناسب در بررسی های لرزه ای هستند.اولین نشانه وجود هیدرات های گازی در مقاطع لرزه ای مربوط به مناطق دریایی، بازتاب کننده شبیه ساز بستر (BSR)است.در این پژوهش ابتدا نشانگرهای مرتبط با BSR شناسایی شده است سپس مقادیر این نشانگرها در نواحی شامل BSR و نواحی فاقد BSR بدست می‌آید. با استفاده از الگوریتم کاهش ابعاد تحلیل مولفه اساسی (PCA)، این مقادیر بر اساس درجه اهمیت کاهش بعد پیدا می‌کند.در این پژوهش الگوریتم تحلیل مولفه اساسی قادر است تفکیک بهتری نسبت به نشانگرهای اولیه بین BSR و مناطق فاقد BSR ایجاد کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of Principal component analysis in BSR analysis in sediments contain Gas hydrates
Authors
Abstract
Gas hydrates are crystalline solids of water molecules that are linked together by hydrogen bonding. And there are gas molecules in the empty space available on this network. The presence of gas hydrates in an area influences the physical and seismic properties of host sediments. Seismic attributes are among the most suitable tools for seismic investigations. The first indication of the presence of gas hydrates in the seismic sections of the sea regions is the Bottom Simulating Reflector (BSR). In this study, first, BSR-related attributes have been identified, then the values of these attributes are obtained in areas including the BSR and the regions without BSR. Using principal component analysis (PCA) dimming algorithms, these values are based on the degree of importance of diminishing the dimension. In this study, the principal component analysis algorithm is able to provide a better separation than the initial attributes between the BSR and the regions without BSR.
Keywords
Gas hydrate, seismic attributes, Bottom Simulating Reflector, Principal component analysis