برآورد فاکتور کیفیت امواج برشی با استفاده از لرزه‌نگاشت‌های زمین‌لرزه فیروز‌آباد ‌ـ‌کجور

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1174-NIGS
نویسندگان
چکیده
برآورد کاهیدگی امواج لرزه‌ای با توجه به فاصله یکی از مهم‌ترین بررسی‌های مورد نیاز هر منطقه است. هدف از این پژوهش، برآورد ضریب کیفیت امواج برشی (QS) حاصل از زمین‌لرزه در البرز مرکزی، محصور به عرض جغرافیایی34 تا 38 درجه عرض شمالی و 50 تا 56 درجه طول شرقی، با استفاده از روش کاهندگی طیفی است. به همین منظور از داده‌های ثبت شده از زمین لرزه 28 می سال 2004 میلادی فیروزآبادـ‌کجور و پسلرزه‌های آن، توسط شبکه‌های لرزه-نگاری ساری و سمنان، وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استفاده شده است. در این مطالعه مقدار QS برای مولفه‌های N-S و E-W برای هفت باند فرکانسی برآورد شده، و نهایتا با میانگین‌گیری از دو مولفه مذکور، رابطه وابستگی فرکانسی فاکتور کیفیت امواج برشی برای منطقه مورد مطالعه به صورت QS=73.54f 0.83تعیین شد که نشاندهنده افزایش QS با فرکانس است. مقدار Q0 (کمتر از 200) با زمین‌ساخت و لرزه‌خیزی منطقه مطابقت دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of shear wave quality factor using seismic data from Firoozabad-Kojour Earthquake
Authors
Abstract
The attenuation of seismic waves with respect to distance is one of the most important parameters in seismological studies and earthquake engineering in each region. The purpose of this study is to estimate the quality factor of Shear waves (QS) how to absorb waves from the earthquake in the Central Alborz enclosed at 34º to 37º north latitude and 50º to 56º east longitude, using the spectral drop. For this purpose, the data from an earthquake of May 28, 2004, Firouzabad-Kojur and its aftershocks, which recorded by seismic networks of Sari and Semnan, affiliated with the Tehran University's Geophysics Institute used; In this study, QS for N-S and E-W components at the seven band frequency was estimated. The mean values of QS for two components obtained a relation of QS=73.54f 0.83 which show an increase in QS with increasing frequency. Q0 value for this area has an adjustment with seismotectonic of the region
Keywords
Alborz, quality factor QS, attenuation, shear wave, frequency-dependent