برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1180-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه تغییرات سرعت موج برشی با استفاده از داده های ثبت شده در 23 ایستگاه باند پهن شبکه موقت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در منطقه شمال غرب ایران مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور با استفاده از 230 رخداد منطقه ای و دورلرز منحنی های پاشش سرعت گروه امواج ریلی برای 20 مسیر بین ایستگاهی محاسبه می شود. سپس جهت محاسبه ساختار سرعت موج برشی در هر مسیر، برگردان خطی و غیرخطی منحنی های پاشش به ساختار سرعت موج برشی انجام می شود. منحنی های پاشش بین ایستگاهی به روش دو ایستگاهی و ساختارهای سرعت نهایی به روش جستجوی محاسباتی- تصادفی "هجهاگ" محاسبه می شوند. عمق مرز موهو بین 40 تا 56 کیلومتر و عمق مرز میان پوسته بالایی و پایینی نیز بین 12 تا 28 کیلومتر به دست آمده است. همچنین اثر عبور مسیر 20 رخداد منطقه ای بر میرایی امواج ریلی با دوره های زمانی بیش از 32 ثانیه نیز نشان داده می شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Inversion of Rayleigh waves group velocity to shear wave velocity structure in the NW Iran
Authors
Abstract
Shear wave structure has been determined using data from a temporary network of 23 broadband stations in the north west of Iran. Waveforms have been used from 230 tele-seismic and regional earthquakes to obtain inter station dispersion curves of group velocity of the Rayleigh waves. Events in the epicentral distance range of 250 to 3000 km with magnitudes 3 ≤ Mw ≤ 7 have been used. The individual dispersion curves of group velocity of the Rayleigh waves for each source-station path have been calculated; Then via double-station method we calculated 20 dispersion curves for inter station paths. In additional, the obtained velocity models show that crustal thickness in these 5 regions varies between 40 and 56 km. Also the boundary between Upper and Lower crust changes between 12 and 28 km. We derived attenuation effects of south Caspian basin when periods bigger than 32 seconds of fundamental mode Rayleigh waves propagate across the south Caspian Basin.
Keywords
Crust, Rayleigh Waves, Non-linear inversion, Dispersion curve, Hedgehog, shear wave