کلیدواژه ها = امواج ریلی
تعداد مقالات: 7

1 برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران
رضا داودیان*؛ متقی، خلیل زلزله؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ رحیمی، حبیب زلزله؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.52 K)

2 تعیین منحنی‌های پاشندگی امواج ریلی درناحیه غرب ایران با استفاده از داده نوفه محیطی
بهاره کرمی*؛ رضاپور ، مهدی زلزله؛ تقی شیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.2 K)

3 مطالعه ساختار گنبد نمکی گورزین در جزیره قشم با استفاده از توموگرافی سه بعدی امواج ریلی
راضیه حیدری مهارلویی*؛ عباس غلامزاده،؛ محسن فرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.02 K)

4 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی
مینا محمدی*؛ صادق کریم پولی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (875.29 K)

5 ساختار سرعت موج برشی در شمال‌غرب ایران و نواحی اطراف آن
غلام رضا مرتضی نژاد*؛ رحیمی، حبیب زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

6 محاسبه توابع گرین تجربی واقعی با استفاده از روش برانباشت قطبیدگی
مهدی حمیدبیگی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.26 K)

7 تعیین منحنی پاشندگی امواج ریلی و ساختار سرعت موج برشی در منطقه خراسان جنوبی
پارسا غلامعلی؛ محمدرضا حاتمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (355.3 K)