تعیین منحنی پاشندگی امواج ریلی و ساختار سرعت موج برشی در منطقه خراسان جنوبی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1596-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
چکیده
امروزه در زلزله‌شناسی از اطلاعات همدوس مسیر عبور امواج نوفه لرزه‌ای محیطی بصورت محاسبه تابع گرین از میدان موج نوفه لرزه‌ای محیطی ثبت شده در یک بازه طولانی، استفاده می‌گردد. در این مطالعه، با استفاده از داده‌های یک‌سال مولفه قائم نوفه لرزه‌ای محیطی ثبت شده در ایستگاه‌های باندپهن بصیران، شاهرخت و طبس وابسته به پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (IIEES)، توابع همبسته شده و تابع گرین تجربی با بهره‌گیری از برانباشت وزنی جذرمیانگین مربعات بدست آمده است. هدف از این تحقیق، محاسبه سرعت گروه امواج ریلی و برآورد ساختار سرعت موج برشی است. برای این منظور بعد از بدست آوردن سرعت گروه امواج ریلی و با وارون‌سازی منحنی‌های پاشندگی، سرعت موج برشی برای محدوده مورد مطالعه تعیین گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of Rayleigh wave dispersion curve and shear wave velocity structure in South Khorasan region
Authors
Parsa Gholamali, Mohammad Reza Hatami
Abstract
Seismologists used ambient seismic noise records to study subsurface structures of the earth. In order to calculate the empirical green's function in this way, we need to correlate the noises of ambient seismic noise in specific windows. We processed vertical component recording of continuous data from BSRN, SHRT, TABS stations which are equipped with broadband sensor. We use 1 year (Jan. 2013-Jan. 2014) of recording at these stations which are operated by IIEES. Weighted root mean square (WRMS) stacking method was applied for all noise cross-correlation functions calculated for retrieving empirical green’s function from ambient seismic noise to extract Rayleigh wave dispersion curve and 1D shear wave velocity structure in South Khorasan region.
Keywords
Ambient seismic noise, Weighted root mean square stacking, Rayleigh Waves, Group velocity, Dispersion curve, shear wave Velocity