تعیین منحنی‌های پاشندگی امواج ریلی درناحیه غرب ایران با استفاده از داده نوفه محیطی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1274-NIGS
نویسندگان
چکیده
روش استفاده از داده نوفه محیطی در مقایسه با روش‌های کلاسیک توموگرافی سبب شناخت بیشتر ساختار سرعتی زمین می‌گردد. در این پژوهش، توابع گرین تجربی از همبستگی متقابل نوفه محیطی لرزه‌ای ثبت شده بین جفت ایستگاه در عرض جغرافیایی 35-33 درجه شمالی و طول جغرافیایی 49-45 درجه شرقی به‌دست آمده است. برای این منظور، از مولفه قائم داده‌های پیوسته ثبت شده در ایستگاه‌های مرکز لرزه نگاری کشوری (IRSC) شامل 13 ایستگاه سرعت نگار باندپهن و 3 ایستگاه سرعت نگار پریودکوتاه استفاده شده است. به‌طوریکه داده ثبت شده به مدت 23 ماه از ژانویه 2015 تا نوامبر 2016 مورد استفاده قرار گرفت. بعد از به‌دست آوردن توابع گرین تجربی با برانباشت‌‌های مختلف، منحنی‌های پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی با استفاده از روش تحلیل فیلتر چندگانه و سرعت فاز به روش تبدیل تصویر تعیین گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Rayleigh wave dispersion curves using ambient noise data in the western part of Iran
Authors
Abstract
approach of using ambient noise data in additional of classical tomographic methods using seismic waves data generated by seismic sources such as earthquake would be a great help us to enhance knowledge of velocity structure crust. In this study, we determined the optimal Green's Functions using cross-correlation of a long time ambient seismic noise recorded by seismic stations. We used the continuous vertical component data which recorded by 13 broadband and 3 short-period seismometers operated by IRSC. The data were recorded for 23 months from January 2015 to November 2016. After retrieving EGF by different stacking methods, Rayleigh wave group and phase velocity were calculating. To calculate group velocity and phase velocity, we used the phase match filtering and Image transformation methods, respectively.
Keywords
Ambient seismic noise, Cross correlation, Empirical Green’s functions, Dispersion curve, Rayleigh Waves, Velocity group/phase