بررسی ساختار سرعتی موج برشی بالایی پوسته در گستره خراسان با استفاده از برگردان یک بعدی سرعت گروه موج ریلی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1993-NIGS
نویسندگان
دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
چکیده
یکی از روش های کاربردی برای مطالعه ساختارهای سرعتی و شناسایی لایه های زمین، استفاده از ویژگی های پاشش امواج سطحی و تعیین سرعت امواج برشی می باشد. در این مطالعه از رویداد یک زمین‌لرزه با بزرگی 2 .5M= (سال 13/9/2021) استفاده می گردد. بعد از آماده سازی داده ها (حذف اثر روند و میانه، پاسخ دستگاهی)، محاسبه ی منحنی پاشش امواج ریلی، را محاسبه می نماییم با استفاده از فرِآیند وارون‌سازی کمترین مربعات خطی شده تکرار شونده سرعت موج برشی محاسبه می‌گردد. نتایج سرعت موج برشی نشان دهنده دو لایه سرعتی نزدیک به سطح با ضخامت های مختلف است. این لایه ها می‌توانند بیانگر لایه‌ی رسوبات آبرفتی همچنینbasement باشند.
این منطقه در ناحیه شمال خاور ایران قرار دارد که در بر گیرنده بخشی از ایالت لرزه زمین ساختی کپه داغ و قسمت کوچکی از ایالت لرزه زمین ساختی ایران مرکزی است
کلیدواژه ها
 
Title
Shear-Wave velocity structure of the upper crust in Khorasan using 1D inversion of Rayleigh wave group velocity
Authors
`Farzaneh Torghi
Abstract
One of the common method shear wave velocity model and identifying the subsurface layers is the use of surface wave dispersion curves. In this study, we used an earthquake M=5.2 (2021/9/13 04:02:31.1). After preparing the waveforms (removing mean and trend, correcting instrument response, rtc.), I calculated the Rayleigh wave dispersion curve. Then, I applied a linearized iterative damped least-square inversion to obtain shear wave velocity model. The models indicate two clear layers including sedimentary and basement , I applied a linearized iterative damped least-square inversion to obtain shear wave velocity model. The models indicate two clear layers including sedimentary and basement.
Keywords
Dispersion curve, Rayleigh wave Shear wave velocity, Inversion, Khorasan