بررسی اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1376-NIGS
نویسندگان
چکیده
خاصیت الاستیک مواد نزدیک سطح زمین، به خصوص ضریب مقاومت برشی و تأثیر آن بر انتشار امواج لرزه‌ای در مطالعه‌ی ژئوتکنیک ساختگاه اهمیت خاصی دارد. برای تعیین درجه‌ی سختی خاک از سرعت امواج برشی استفاده می‌شود. در این مطالعه از روش تحلیل چندکاناله امواج سطحی ( MASW) که روشی غیر مخرب، سریع و کم‌هزینه می‌باشد، برای بررسی اثر ساختگاه استفاده شده است. در این روش از وارون منحنی پاشش امواج ریلی حاصل از داده‌های لرزه‌ای چندکاناله بدلیل در دسترس بودن ابزار و قابل اعتماد بودن نتایج استفاده شده است. داده‌های مربوطه در 25 نقطه‌ی شهر برداشت گردید. در این مطالعه نتایج یک ایستگاه از منطقه‎ی غرب شهر ارائه شده و نتایج حاصل از آن با اطلاعات گمانه‌ی ژئوتکنیکی حفر شده در منطقه به منظور شناسایی نوع خاک، تعداد لایه‌ها و سرعت موج برشی در لایه‌ها مقایسه گردیده است. نتایج نشان دهنده‌ی تطابق اطلاعات گمانه‌ها با نتایج این روش است
کلیدواژه ها
 
Title
Obtain site effect in Zanjan using surface waves dispersion curve
Authors
Abstract
The elastic property of near surface materials of the earth, especially the shear strength efficiency and its effect on the propagation of seismic waves in the geotechnical study of the site is of particular importance. The velocity of the shear waves is used to determine the degree of soil stiffness. In this study, Multi-channel Analysis of Surface Wave (MASW) method was used since it is an accessible, fast and low-cost method. In this method, the inverse of the dispersion curve of Rayleigh wave obtained from MASW was used due to the availability of the instrument and the reliability of the results for calculating shear wave velocity. The relevant data was collected in 25 cities. In this study, one station was selected and its results were compared with the results obtained from geotechnical boreholes for shear wave velocity and soil type. The results of the comparison show acceptable level of matching in these two data sets.
Keywords
Site Effect, Surface waves, Dispersion curve, Rayleigh wave, (MASW), shear wave Velocity