ساختار سرعت موج برشی در شمال‌غرب ایران و نواحی اطراف آن

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1379-NIGS
نویسندگان
چکیده
ما ساختار سرعت موج برشی در شمال‌غرب ایران و نواحی اطراف آن را تا عمق 160 کیلومتری با استفاده از معکوس‌سازی غیرخطی منحنی پاشش امواج ریلی بدست آورده‌ایم. نتایج ما نشان می‌دهد پوسته‌ در حوضه‌ی خزر جنوبی از سه لایه‌ی رسوبات ضخیم و یک پوسته‌ی گرانیتی بر روی یک پوسته‌ی شبه اقیانوسی که تا زیر کوه‌های تالش گسترش یافته، تشکیل شده است. ما کمترین ضخامت سنگ‌کره و کمترین سرعت در پوسته‌ی پایینی را در شرق ترکیه بدست آوردیم. کمترین ضخامت پوسته در زاگرس رورانده و چین خورده مشاهده شد در حالی که یک ضخیم‌شدگی هم در پوسته و هم در سنگ‌کره در ناحیه‌ی سنندج – سیرجان نسبت به نواحی دو طرف آن وجود دارد به نحوی که بیشترین ضخامت پوسته و سنگ‌کره در این ناحیه مشاهده شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Shear velocity structure of NW Iran and surrounding area
Authors
Abstract
We obtained the shear velocity structure of NW Iran and its surrounding areas to a depth of 160 km using the nonlinear inversion of Rayleigh wave dispersion curves. Our results indicate that the crust in the south Caspian basin consists of three layers, a thick sediments and a granite upper crust over an oceanic-like crust that has been extended beneath Talesh Mountains. We obtained the lowest thickness of the lithosphere and the lowest shear velocity in the lower crust in eastern Turkey. The lowest thickness of the crust was observed in Zagros folded and thrust belt, while there was a thickening both in the crust and in the lithosphere in the Sanandaj-Sirjan zone comparing its two sides, so that the greatest thickness of the crust and lithosphere was observed in this area.
Keywords
NW Iran, Shear velocity, Rayleigh Waves, Dispersion curve