تخمین ضرایب الاستیک با استفاده از نگار موج برشی دوقطبی برای یکی از میادین نفتی جنوب ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1170-NIGS
نویسندگان
چکیده
تخمین ضرایب الاستیک مخازن هیدروکربنی، نقش مهم و فزایندی در ارزیابی و توسعه میادین نفت و گاز دارد و کمک شایانی در ارزیابی ریسک‌های محتمل در حفاری خواهد کرد. تخمین ضرایب الاستیک در روش دینامیکی با اندازه گیری سرعت عبور امواج تراکمی و برشی در شرایط برجا و یا آزمایشگاه، پارامترهای دینامیکی سنگ بدست می آید، در روش استاتیکی، با انجام آزمایش های مقاومت فشاری، پارامترهای استاتیکی مغزه اندازه گیری می شود. مقادیر پارامترهای دینامیکی از پارامترهای استاتیکی متناظر خود بزرگتر هستند. بنابراین به منظور اندازه گیری پیوسته (روش دینامیکی) و منطقی (روش استاتیکی) پارامترهای مکانیک سنگ برای طول چاه، تعیین روابط تجربی بین پارامترهای دینامیکی و استاتیکی ضروری است. استفاده از نگار DSI (مجموعه لاگ‌های صوتی) می تواند ضرایب الاستیک را با دقت بیشتری و به صورت پیوسته و با هزینه‌های کمتر از موج برشی بدست آورد.
کلیدواژه ها
 
Title
Determine elastic Modules by using Dipole Shear Image: A case Study Iran South of Oil Reservoir
Authors
Abstract
Estimating elastic modulus in hydrocarbon reservoirs has an important role in evaluating and developing oil and gas fields will help in appraisal of possible risks in drilling. Elastic modulus are measurable with dynamic and static methods. In dynamic method, dynamic parameters of rock are evaluated by measuring crossing velocity of compression and shear waves in insitu Conditions or in the laboratory and in static method static parameters of core in laboratory are measured by destruction tests like single axial compressive strength or three axis. Dynamic parameters are greater than the corresponding static values. So for continous (dynamic method) and logical (static method) measurement of rock mechanic parameter for the length of the well, creating practical relations between dynamic and static parameters is necessary. One of the ways to estimate elastic modulus is using DSI tools (set of sonic logs). DSI tool directly measures shear wave with higher accuracy, lower cost and continually.
Keywords
Estimating elastic modulus, DSI tools, shear wave, Hydrolic fissure