مدل های سرعت موج برشی ناحیه جنوب غرب تهران براساس مطاله نوفه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
چکیده
در مطالعه پیش رو، براساس تابع گرین نوفه لرزه ای ثبت شده در ایستگاههای لرزه نگاری مستقر در منطقه البرز مرکزی، مدل های سرعت موج برشی برای جنوب غرب تهران محاسبه و ارائه شده است. با عنایت به دسترسی به داده های پیوسته ثبت شده در لرزه نگارهای سه مولفه ای ایستگاههای لرزه نگاری دائمی و موقت این منطقه و همچنین استفاده از روش انتخاب نوفه گوسی، توابع گرین بدست آمده بین همه جفت ایستگاه های لرزه نگاری موجود منطقه که سه سال متوالی (2013-2015) داده ثبت نموده اند، فرصت بسیار مناسبی برای مطالعه مدل های سرعت موج برشی را فراهم نموده است. بنابراین با استفاده از محاسبه نقشه های سرعت گروه برای هر دوره معین، منحنی پاشندگی محلی در هر سلول شبکه مش بندی شده جغرافیایی تعیین گردید و با انجام فرایند وارون سازی غیر خطی، مدل های عمقی سرعت موج برشی در پوسته زمین ناحیه جنوب غرب تهران و منطبق بر موقعیت ایستگاههای لرزه نگاری آرایه بلند دوره ایلپا محاسبه و ارائه شد. انتخاب این سناریو، زمینه مقایسه نتایج مدل های برآورد شده برای سرعت موج برشی را با سایر نتایج مطالعه سرعت موج تراکمی به روش تابع انتقال گیرنده لرزه ای برای پوسته ناحیه جنوب غرب استان تهران تا عمق 50 کیلومتر فراهم نموده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Shear Velocity Structure of South West of Tehran Based on Ambient Noise
Authors
Abstract
The crustal structure study based on ambient noise processing is become popular and reliable technique in seismology in recent years. In present study, we apply ambient noise analysis to image the crust and uppermost mantle shear velocity structure beneath south west of Tehran area. Data from all stations that have been employed in Alborz and central zones by Institute of Geophysics-University of Tehran (IGUT) and International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES) were used in this study. These data were recorded during 2013 to 2015. After receiving the continuous waveforms, we preprocessed and segmented the data into one hour time windows. Hourly cross correlation of ambient noise between all station pairs were calculated and group velocity of Rayleigh waves dispersion curve in periods between three to ten seconds are measured from the Green’s function resulting cross correlations. To determine dispersion curves of surface waves we have used the Frequency-Time Analysis technique (FTAN). Because of our new Gaussian noise selection proposed method; all Green functions had acceptable SNR ratio and greater than 10. Then using dispersion map in each period, we extracted a local dispersion curve for each grid point. Finally, local dispersion curves for 7 grid points exactly coincide with ILPA station locations were extracted by means of Shapiro et al., (2005) technique. The results of this research indicate a reliable image from upper crust of south east of Tehran region in consistent with the results of Javan-Doloei and Roberts (2003) from teleseismic P-waveform time domain receiver function (RF) method. Moreover, the upper crustal structural model proposed for this area is agreement with surface geological setting.
Keywords
Keywords: ambient noise, Cross correlation, Shear waves velocity, Tehran