توموگرافی الحاقی نوفه زمینه در منطقه مکران غربی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2090-NIGS
نویسندگان
1دانشکده علوم زمین، گروه زلزله شناسی
2هیئت علمی
3پژوهشگر دانشگاه گوته فرانکفورت آلمان
چکیده
منطقه مکران غربی به دلیل وجود ساختار‌های حاصل از فرورانش صفحه عربی، حوضه رسوبی سیستان و فروافتادگی‌های جازموریان و هامونی-مَشکل، دارای پوسته بسیار ناهمگن و پیچیده‌ای است. ما از روش توموگرافی الحاقی نوفه زمینه که یک روش نوین و با قدرت تفکیک بالاتر از روش های مرسوم توموگرافی است، برای بهبود مدل پوسته و گوشته بالایی استفاده کرده و توانستیم مقدار اختلاف زمان سیر کل را حدود 65 درصد کاهش نسبت به مدل اولیه بدست‌آمده از روش‌های مرسوم توموگرافی دهیم. نتایج حاصل وجود سه حوضه رسوبی عمیق در گوشه شرقی فروافتادگی جازموریان (حدود ‍۱۵ کیلومتر)، حوضه رسوبی سیستان ( حدود ‍۲۰ کیلومتر) و نیمه جنوبی گوه فرورانشی مکران (حدود ‍۲۰ کیلومتر) را نشان می‌دهد. وجود یک آنومالی پرسرعت در میانه گوه برافزایشی می‌تواند در ارتباط با وجود افیولیت‌ها باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Ambient noise adjoint tomography in western Makran region
Authors
Mohammad Enayat kovarchin ghaleh, Abdolreza Ghods, ayub kaviani
Abstract
Western Makran has a very heterogeneous and complex crust due to the structures related to subduction of Arabian plate, Sistan sedimentary basin, and the Jazmurian and Hamuni-Mashkel depressions. We used the ambient noise adjoint tomography method, a method with higher resolution than conventional tomography methods, to improve the crust and upper mantle shear velocity model. We were able to reduce total misfit by about 65% relative to the latest shear velocity model obtained by conventional method. The results show the existence of three deep sedimentary basins in the eastern corner of the Jazmurian depression (~15 km), Sistan sedimentary basin (~20 km) and the southern half of Makran accretionary wedge (~20 km). A high velocity region is detected within the accretionary prism which could be related to deep ophiolites.
Keywords
Makran, Ambient noise, Adjoint tomography