شکل گیری گسلش عادی در پهنه فرورانش مکران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1113-NIGS
نویسندگان
چکیده
در نواحی مکران، در اثر فرایند به هم افزوده شدن رسوبات و تشکیل گوه های افزایشی، گسل های عادی به خوبی شکل گرفته اند. این گسل ها، معلول کشش سطحی پدید آمده در بخش بالاآمدگی و بالاراندگی فرادیواره در گسل های هم آغوش است، به طوری که مناطق بالا آمده در بخش بالارانده شده تحت تاثیر نـاپایداری ثـقـلی، گسل های عادی را به وجود آورده است. در شمال ناحیه، بلندی هایی با ریخت شناسی پلکانی موجود می باشد که این پله های سمت خشکی را می توان به عنوان شواهد بالاآمدگی پیشنهاد نمود. این پله ها پدیده ای در ارتباط با گسل خوردگی بوده و احتمال می رود، بر اثر ترکیبی از بالاآمدگی و گسل خوردگی عادی تشکیل شده باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Forming of normal fault in the subduction region of Makran
Authors
Abstract
In the Makran areas, due to the process of increasing the deposits and accretionary prism, normal faults have formed. These faults are caused by the surface tension developed in the upper reaches of the hanging wall in the imbricate faults, so that the raised areas in the raised section under the influence of gravity instability have generated normal faults. In the north of the area, there are high lands with steppe morphology, which can be suggested as uptrend evidence of dipping stairs. These stairs are phenomena associated with corrosion faults and are likely to be due to the combination of uplift and normal faulting.
Keywords
Normal faulting, Incremental wedges, Pakistan, imbricate faults, Oman