بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مؤلفه‌های ترازمندی آب سطح ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1051-NIGS
نویسندگان
چکیده
با استفاده از مدل اقلیمی منطقه‌ای (RegCM4.4)، با شرایط آغازین و مرزی برگرفته از داده‌های مدل جهانی CSIRO، تغییر دما، بارش و دیگر مؤلفه‌های ترازمندی آب سطح روی ایران در دوره آینده (2099-2070) نسبت به دوره گذشته (1999-1970) تحت دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 در ماه‌های مختلف سال بررسی شد. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان داد که دمای ایران در همه ماه‌ها تحت هر دو سناریو افزایش می‌یابد و بیشینه این افزایش در ماه‌های گرم سال پیش‌بینی شده است که میزان افزایش دما در سناریوی RCP8.5 بالاتر از RCP4.5 خواهد بود. در دوره آینده تحت هر دو سناریو بارش در ‌ایران در ماه‌های گرم سال از ماه مارس تا سپتامبر کاهش و در ماه‌های سردتر سال در ماه‌های نوامبر، ژانویه و فوریه افزایش می‌یابد. همچنین به‌طور میانگین بارش سالانه ایران در دوره آینده تحت سناریوی RCP4.5 کاهش و سناریوی RCP8.5 افزایش می‌یابد. نتایج شبیه‌سازی‌ها همچنین نشان داد که در دوره آینده تحت هر دو سناریو میانگین تبخیر سالانه افزایش و میانگین رواناب و رطوبت خاک سالانه ایران به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating climate change impacts on the surface water balance components over Iran
Authors
Abstract
Using Regional Climate Model (RegCM4.4) under the RCP4.5 and RCP8.5 scenarios, monthly changes in surface water balance components over Iran are investigated for the period 2079-2099 relative to the base period 1970-1999. Results indicated that under both scenarios, temperature in Iran will increase, with higher increase during the warm months of the year, and higher temperatures are simulated under the RCP8.5 scenario. Under both scenarios during 2070-2099, precipitation will decrease in warm months of the year from March to September, but will increase during cold months of November, January and February. On the annual basis, however, precipitation will decrease under the RCP4.5 scenario, but increase under the RCP8.5 scenario. Results also indicated that under both scenarios in the future annual evaporation will increase and annual runoff and soil moisture in Iran will significantly decrease.
Keywords
Warming of Iran, Climate change, RegCM