بررسی تأثیر آبگیری سد داریان بر لرزه‌خیزی منطقه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1056-NIGS
نویسندگان
چکیده
برای مدتی نقش مخازن در ایجاد زلزله‌های القایی به‌خوبی شناخته‌نشده بود. با انجام تحقیقات نتایج قابل قبولی در مورد ارتباط زلزله‌های القایی حاصل از آبگیری دریاچه سدها حاصل شد. سد داریان با ارتفاع 169 متر و حجم 316 میلیون مترمکعب یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران است که در ناحیه زاگرس، در نزدیکی شهر نودشه شهرستان پاوه قرار دارد. آنچه در مطالعات لرزه‌خیزی 11 ماهه (12/7/2015 لغایت 20/5/2016) با استفاده از شبکه لرزه‌خیزی سد داریان بر روی 71 زلزله ثبت‌شده انجام شد، مشاهده گردید که لرزه‌خیزی بعد از آبگیری به‌شدت افزایش داشته است. بررسی زلزله‌ها ازلحاظ آماری، بزرگا و عمق نشان می‌دهد که بخش شرقی و شمال شرقی سد داریان بعد از آبگیری به‌شدت فعال‌شده و زلزله‌ها به بالادست و مخزن سد منتقل‌شده‌اند. همچنین بزرگ‌ترین زلزله در این مدت، با بزرگای 3، در بخش شرقی بدنه و روی گسل داریان روی‌داده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of impounding Darian dam impact on seismicity
Authors
Abstract
Reservoir-induced seismicity was unknown for many years. Nowadays results show that seismicity follows the impoundment large lakes. Darian dam with 169m height and 136×106 m3 volume is one of the largest dams of Iran in Zagros zone, near the Paveh township. In this paper, we used 71 recorded earthquakes during July 2015 until May 2016 from Darian dam array. The seismicity of this region is increased after impounding. Statistics studies on magnitude and depth of earthquakes show that the east and north-east of the dam is activated and earthquakes migrate to the reservoir. Also the largest earthquake (ML=3) in this duration occur on Darian fault in the east of Darian dam.
Keywords
Induced earthquakes, Dariyan dam, Seismocity