افزایش تفکیک‌پذیری داده لرزه‌ای با استفاده از نیلی‌سازی طیفی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1061-NIGS
نویسندگان
چکیده
دسترسی به داده لرزه‌ای با کیفیت بالا در تفسیر داده‌های لرزه‌ای و طبقه‌بندی خواص مخزنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نیلی‌سازی طیفی یکی از روش‌هایی است که به منظور افزایش تفکیک‌پذیری داده لرزه‌ای به داده اولیه اعمال می‌شود. بهبود کیفیت داده لرزه‌ای باعث کاهش عدم قطعیت در خصوص حضور سیال هیدروکربنی، تعیین دقیق موقعیت پدیده‌های کانالی، شناسایی گسل‌ها و شکستگی‌های کوچک مقیاس و دیگر رخدادهای ساختمانی می-گردد. نیلی‌سازی طیفی، طیف متوسط داده لرزه‌ای را در یک پهنای باند تعریف شده با طیف سری بازتاب حاصل از داده‌های چاه تطبیق می‌دهد و با طراحی عملگرهایی مخصوص، فرکانس‌های بالای تضعیف شده‌ موجود در پهنای باند فرکانسی داده لرزه‌ای را تقویت می‌کند. در این مطالعه ضمن طراحی یک عملگر نیلی‌ساز با فاکتور نیلی‌سازی مناسب و اعمال آن بر داده لرزه‌ای، مشاهده گردید که میزان تفکیک‌پذیری قائم تا حد قابل قبولی بهبود یافته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Increasing seismic resolution using spectral bluing
Authors
Abstract
Accessibility to high-resolution seismic data is necessary in seismic interpretation and reservoir characterization. Spectral bluing is one of the efficient methods used in increasing the vertical seismic resolution. Improving the quality of seismic data reduces uncertainty about the presence of hydrocarbons, detecting the accurate location of channel features, identifying small-scale faults and fractures and other tectonic events. Spectral bluing, matches the mean seismic spectrum to the reflectivity series spectrum in order to design a bluing operator to boost the attenuated higher frequencies within the seismic band. In this study, the effect of bluing operator performance on the seismic data has been investigated. The results of spectral bluing show that increasing seismic bandwidth improves the vertical seismic resolution.
Keywords
seismic data, seismic bandwidth, vertical resolution, bluing operator, spectral bluing