شناسایی کانال‌های مخاطره‌آمیز کم‌عمق در دریای خزر جنوبی بر مبنای روش‌های نوین تفسیری

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1079-NIGS
نویسندگان
چکیده
کانال‌های کم‌عمق در دریای خزر جنوبی از جمله مخاطرات زمین‌شناسی قابل ملاحظه محسوب می‌شوند که نیاز است پیش از تعیین محل چاه و آغاز عملیات حفاری بر روی مقاطع لرزه‌ای شناسایی گردند. در مرحله‌ی پیش‌پردازش پالایه‌ی میانگین گیری در راستای شیب و کنترل خودکار گین بر داده‌های 3- بعدی پس از برانبارش اعمال گردید. نشانگرهای حساس به شیب مانند شباهت و انحنا برای شناسایی کانال‌ها محاسبه گردیدند. سپس روش پس‌پردازشی بر مبنای کریجینگ برای تضعیف نوفه‌ی ردپای برداشت که در راستای خطوط گیرنده ظاهر شده‌اند استفاده گردید. همچنین، یک نشانگر لرزه‌ای نوین حساس به لبه بر مبنای تبدیل شیرلت معرفی و استفاده می‌شود. در گام بعدی، مکعب افق‌ها با استفاده از سه افق تفسیر شده‌ی دستی ایجاد گردید. بعلاوه، حضور کانال‌ها در برش‌های زمانی مکعب لرزه‌نگاری تخت شده نیز بررسی گردیدند. در ادامه، از روش تجزیه‌ی طیفی بمنظور مطالعه‌ی تغییرات ضخامت کانال‌ها استفاده شده است. در نهایت، بدنه‌ی 3- بعدی کانال‌ها برمبنای ردیابی تالوگ استخراج گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Identification of Shallow Geohazard Channels in the South Caspian Sea based on Novel Interpretation Techniques
Authors
Abstract
Shallow channels in the South Caspian Sea are major hazards which need to be identified on seismic data prior to well location positioning and drilling operation. Dip-steered-median filtering and automatic gain control were applied to enhance the quality of seismic data during pre-processing. Edge-sensitive attributes such as similarity and curvature were calculated on a migrated poststack channelized seismic volume from the South Caspian Sea. Afterwards, the acquisition footprints along the inline direction which interfered with channel edge detection on seismic attributes were de-striped based on factorial kriging. Moreover, shearlet edge detection algorithm as a novel edge-sensitive seismic attribute were introduced and implemented. Besides, a dense set of horizons (HorizonCube) were extracted after manually picking three horizons in the cube. The existence of geohazards through geo-time slicing based on a flattened seismic cube was also investigated. Furthermore, red-green-blue (RGB) blending of spectral decomposition components to visualize thickness variation within the channels was performed. In the last step, the bodies of channels were successfully extracted using Thalweg tracker.
Keywords
channel detection, Drilling hazards, seismic attributes, Shearlet transform, Spectral decomposition, Body extraction