کلیدواژه ها = نشانگرهای لرزه‌ای
تعداد مقالات: 7

1 شناسایی رخساره‌های کانالی با استفاده از شبکه عصبی تحت نظارت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (956.46 K)

2 شناسایی کانال‌های مخاطره‌آمیز کم‌عمق در دریای خزر جنوبی بر مبنای روش‌های نوین تفسیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

3 تأثیر فیلتر استریونت بر الگوریتم ردیابی مورچه جهت شناسایی گسل‌ها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

4 شناسایی نفت‌گیرهای (تله‌های) چینه‌ای با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای شباهت
علی اصغر بهمنی*؛ رامین نیک روز؛ ریاحی ، محمد علی لرزه؛ مهدی حسینی فر؛ شکرلله مالگرد
مشاهده مقاله

5 مقایسه نشانگرهای تک ردلرزه ای و چند ردلرزه ای جهت شناسایی کانال مدفون
ابراهیم کارآزما*؛ حمزه صادقی سرخنی؛ سید محمد ابطحی فروشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (697.44 K)

6 مطالعات ساختاری و آنالیز شکستگی‌‌ها در میدان نفتی دارخوین
موسی برنجکار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.46 K)

7 شناسایی کانال مدفون با استفاده ازترکیب چندنشانگری به‌روش تحلیل مولفه-های اساسی،ضرب و جمع مقیاس‌ها
حسن خسرجی نژاد*؛ امین روشندل کاهو؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ محمد رداد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.24 K)