مطالعات ساختاری و آنالیز شکستگی‌‌ها در میدان نفتی دارخوین

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر- پلی تکنیک تهران
چکیده
در مطالعات اکتشاف و توسعه میادین نفتی تفسیر ساختاری آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. روش‌های بسیاری برای شناسایی ساختارها از جمله گسل‌ها و شکستگی‌ها وجود دارد. نشانگرهای لرزه‌ای یکی از روش‌های مذکور است. نشانگر همدوسی با بررسی جانبی رد لرزه‌ها میزان پیوستگی آن‌ها را نشان می‌دهد. در قسمت‌هایی که در اثر گسل‌ها و شکستگی‌ها باعث بر هم زدن پیوستگی رد لرزه‌ها شده باشد، شباهت کمتری با رد لرزه‌های مجاور و این اثر منجر به همدوسی کمتر می‌شود. در ارزیابی نشانگر همدوسی و نمودار رز و نشانگر واریانس به این نتیجه رسیدیم که امتداد اصلی گسل‌ها و شکستگی‌ها در راستای شمال غربی-جنوب شرقی است.
کلیدواژه ها
 
Title
Structural studies and fracture analysis in Darquain oil field
Authors
musa berenjkar
Abstract
Structural interpretation plays a vital role in the exploration and development programs for hydrocarbon fields. Numerous methods have been developed for identifying geological features, such as faults and fractures, on seismic data. Seismic attributes represent one of such methods. The coherency attribute checks seismic traces in the lateral direction to measure the lateral continuity. Accordingly, wherever the presence of faults and/or fractures interrupts the lateral continuity of the seismic traces, the similarity of the seismic traces to their adjacent traces decreases, thereby reducing the coherency. In this work, we studied the coherency attribute, the corresponding rose diagram, and the variance attribute to conclude that the studied faults and fractures were mainly developed along a northwest – southeast trend.
Keywords
faults and fractures, seismic attributes, rose diagram, coherency attribute, 3D seismic data