شناسایی نفت‌گیرهای (تله‌های) چینه‌ای با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای شباهت

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1412-NIGS
نویسندگان
1گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه ارومیه، شهرستان ارومیه
2گروه زمین شناسی- دانشکده علوم -دانشگاه ارومیه
3گروه آموزشی فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
4کارشناس ژئوفیزیک / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
5کارشناس زمین شناس / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
چکیده
هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی نفت‌گیرهای چینه‌ای (تله‌های چینه‌ای) نفت و گاز برروی سازند آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای شباهت، شامل واریانس شباهت، شباهت هموار شده برروی یکی از میادین جنوب غرب ایران می‌باشد. نشانگرهای لرزه‌ای معیاری برای داده‌های لرزه‌ای می‌باشند که برای تجسم بهتر و تعیین کمین‌های تفسیر به ما کمک می‌کند. همچنین برای بهبود دقت و صحت تفسیر در پیش‌بینی اکتشافات نفت و توسعه آن کمک قدرتمندی می‌کنند. سازند آسماری جوان‎ترین سنگ مخزن پهنة زاگرس است و به همین دلیل، مطالعات گسترده‎ای بر‌روی خواص سنگ‎چینه‎ای این سازند انجام‌شده است. محدوده مورد مطالعه در بخش زین اسبی مابین دو برجستگی میدان قرار دارد که برجستگی اصلی 59 حلقه از مجموع 60 حلقه چاه حفاری شده بر روی آن واقع شده‌اند. در سازند آسماری محدوده مورد مطالعه پنج بخش سکانسی توسط چهار مرز سکانسی مطالعه گردید که شواهد تله‌های چینه-ای به‌صورت کانال در بخش‌های یک، دو و سه سکانسی در هر دو نشانگر و بخش چهار سکانسی فقط در نشانگر لرزه-ای شباهت هموار شده مشاهده گردیده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Detection of stratigraphic trap using seismic similarity attributes
Authors
Ali Asghar Bahmani, ramin nikrooz, Mohammad Ali Riahi, mahdi hosseini far, shokrallah Malgard
Abstract
The aim of the current study is the recognition stratigraphy oil and gas traps using The Asmari Formation uses seismic Similarity attributes, Similarity Variance and Smoothed Similarity on one of the fields of southwest of Iran. Seismic attributes analyses, in studying depositional sedimentary environments of potential reservoirs, have been successfully applied for hydrocarbon field exploration and development case studies. Asmari Formation is the youngest Zagros reservoir rock, and for this reason, extensive studies have been done on the chronostratigraphy of this formation. The studied area is located in a saddle part between two reliefs of the which 59 out of 60 drilled wells are located in the main relief. In the studied area 5 sequential by 4 Sequence boundary parts are recognized, in parts 1, 2 and 3 sequence on both attributes and in part 5 sequence only seismic attribute smoothed similarity respectively, some signs stratigraphical traps are seen in form of a channel.
Keywords
stratiraphical traps, seismic attributes, Similarity variance, Smoothed similarity, instantaneous phase, Sequence boundar