مقایسه نشانگرهای تک ردلرزه ای و چند ردلرزه ای جهت شناسایی کانال مدفون

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1950-NIGS
نویسندگان
1مهندسی اکتشاف نفت_ دانشکده معدن_ دانشگاه صنعتی اصفهان_ اصفهان_ ایران
2گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
نظر به اهمیت کانالهای مدفون در امر اکتشاف و بهره برداری از مخازن هیدروکربنی و نقش نشانگرهای لرزه‌ای در شناسایی کانالهای یاد شده، پژوهش حاضر به به بررسی تاثیر نشانگرهای تک ردلرزه و چند ردلرزه در شناسایی کانال‌های مدفون پرداخته است. در این مطالعه نشانگرهای مفید تک ردلرزه و چند ردلرزه‌ای در شناسایی کانال بر روی داده‌های لرزه‌ای اعمال شده است. سپس، با اعمال سه روش مختلف خوشه بندی، مجموعه های نشانگرهای چند ردلرزه‌ای، نشانگرهای تک ردلرزه‌ای و کل نشانگرهای استفاده شده به خوشه های متعددی تقسیم شدند. همچنین، استفاده از فیلتر سوبل دوبعدی مرزهای بین خوشه ها را تقویت نمود. همبستگی بین مقادیر فیلتر شده خوشه بندی کل نشانگرها با هر یک از مجموعه نشانگرهای تک ردلرزه‌ای و چندلرزه‌ای نشان داد که میزان این همبستگی برای نشانگرهای تک ردلرزه‌ای به طرز قابل توجهی بالاتر بوده است. بنابراین، به نظر می‌رسد استفاده از روشهای ارزان قیمت تر تک رد لرزه‌ای برای تعیین محل کانالهای مدفون، کافی بوده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Single-trace and multi-trace seismic attribute comparison to identify buried channel
Authors
Ebrahim Karazma, Hamzeh Sadeghisorkhani, Sayyed Mohammad Abtahi Forooshani
Abstract
Due to the importance of buried channels in the exploration and production of hydrocarbon reservoirs and the role of seismic attributes in identifying these channels, the present study investigates the effect of single-trace and multi-trace seismic attributes in determining buried channels. This study applied helpful single- and multi-trace seismic attributes in channel identification to seismic data. Then, implementing three different clustering methods, the sets of multi-trace, single trace, and all the attributes have been split into several classes. Besides, using two-dimensional Sobel filters enhanced the boundaries of different clusters. The correlation between the filtered values of the clustering of all the attributes with each set of single-trace and multi-trace seismic attributes illustrated that the correlation is significantly higher for single-seismic attributes. Therefore, it seems that the cheaper single trace seismic attributes are sufficient to determine the location of buried channels.
Keywords
buried channel, seismic attributes, single-trace attributes, multi-trace attributes, Sobel filter, Clustering