مقایسه مدل‌های فیزیک سنگی برای تخمین سرعت موج برشی در یکی از میادین ماسه‌سنگی در خلیج‌فارس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1082-NIGS
نویسندگان
چکیده
سرعت موج برشی یکی از مهمترین پارامترها برای پیش‌بینی رفتار مخزنی است. سرعت موج برشی می‌تواند نشانگر پارامتر‌های فیزیکی سنگ‌ها باشد و همچنین می‌تواند سنگ‌شناسی، سیالات منفذی و پارامتر‌های ژئومکانیکی مانند مدول برشی و مدول بالک را شناسایی کند. روابط فیزیک‌سنگی مختلفی برای تخمین سرعت موج برشی ارائه شده است که از مهمترین آنها می‌توان به مدل‌های گرینبرگ-کاستاگنا و ژو-وایت اشاره کرد. این تحقیق بر روی چاهی در یکی از مخازن خلیج‌فارس انجام شده است که داده‌های موج برشی در آن وجود دارد. سرعت موج برشی توسط دو رابطه فیزیک‌سنگی تخمین زده شده و نتایج حاصله با داده‌های موج برشی واقعی مقایسه می‌شود. ضریب همبستگی برای برای مدل گرینبرگ-کاستاگنا حدود 83/0 و برای مدل ژو-وایت حدود 92/0 می‌باشد. نتایج تایید می‌کند که تخمین سرعت موج برشی با استفاده از مدل ژو-وایت برای بقیه چاه‌های این مخزن مناسب‌تر است.
کلیدواژه ها
 
Title
A Comparison of Rock Physics Models for Estimating Shear Wave Velocity in One of the Sandstone Reservoirs in Persian Gulf
Authors
Abstract
Shear wave velocity is one of the most critical parameters for prediction of reservoirs behavior .Shear wave velocity can represent physics parameters of rocks. Moreover, it can identify lithology, pore fluids, and geomechanics parameters such as shear modulus, and bulk modulus. There are different empirical relationships of estimating shear wave velocity that two of the most important rock physics models are Greenberg-Castagna and Xu-White. This study has done on a well in one of the reservoirs in the Persian Gulf that has shear wave velocity measurement. Shear wave velocity had predicted by rock physics relationships then the obtained shear wave velocities from each rock physics model were compared with actual shear wave velocity. The correlation coefficient for Greenberg-Castagna model is about 0.83, and for Xu-White model is about 0.92. The results confirmed that Xu-White model is more suitable for prediction VS in other wells in this reservoir.
Keywords
shear wave Velocity, Rock physics model, Xu and White model, Greenberg-Castagna model, P-wave velocity