تفکیک کیفی و تعیین حد مرزی آبخوانهای شور و شیرین به روش مقاومت ویژه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1084-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق بخشی از اراضی کشاورزی واقع در سه روستای شمال شهر ساری که عمدتا از آبخوان شور تشکیل شده اند به منظور اکتشاف آب شیرین و تعیین حد اینترفاز آن با لایه های شور مورد مطالعه قرار گرفت. روش به کار گرفته شده ، سونداژ زنی قائم و آرایه مورد استفاده ، آرایه شلومبرژه است و داده ها به وسیله نرم افزارهایIPI2WINوSURFER مدلسازی و تفسیر شدند. نتایج ، شناسایی سه منطقه متفاوت در مجاورت یکدیگر و در سطحی به مساحت تقریبی50 هکتاری را به همراه داشت. منطقه اول زمین هایی که از سفره آب شیرین با ضخامت زیاد روی سفره شور تحتانی واقعند ، منطقه دوم زمین هایی که از تناوب سفره شور و شیرین برخوردار هستند بدین معنی که چهار لایه شیرین و شور به ترتیب روی یکدیگر قرار دارند و منطقه سوم زمین هایی که تقریبا به طورکامل شور هستند. بنابراین پهنه بندی نسبتا دقیقی به روش مقاومت ویژه با صرف هزینه و زمان کم به آسانی میسر گردید که نشان دهنده دقت قابل قبول این روش در شناسایی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی است.
کلیدواژه ها
 
Title
Qualitative Seperation And Determining Boundary Limit Of Salt And Freshwater By Resistance Method
Authors
Abstract
In this paper, parts of agricultural lands located in 3 villages in north of sari city, that are mostly consisted of salty aquifer to extract fresh water and to determine its interphase limit with salty layers, are studied.The method applied is VES and the array used is Schlumberger Array and the data are modeled and interpreted by IPI2WIN and SURFER softwares.The results, detected three different zones adjacent to each other and in a surface around 50 hectares.The first zone is lands located with great thickness of fresh water table on a salty lower table.The second zone, the lands that are of alternative of salt and fresh tables that means 4 salt and fresh layers are above each other, respectively and the third zone the lands that are almost completely salty.Therefore a relatively precise zoning is done spending little time and cost in a resistivity method that shows the acceptable accuracy of this method in qualitative and quantitative detection of undedrground water.
Keywords
Special resistance, Fresh and salt water, Interphase, Schlumberber, EC, Aquifer