مقایسه وارون سازی تصادفی داده های لرزه ای بازتابی در شرایط پایا و ناپایا

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1090-NIGS
نویسندگان
چکیده
وارون سازی داده های لرزه ای به امپدانس صوتی کاربرد وسیعی در علم لرزه شناسی اکتشافی دارد. در سالهای اخیر، روشهای وارون سازی تصادفی، پیشرفت چشمگیری داشته است. در این مقاله، روشی برای وارون سازی تصادفی لرزه‌ای کلی در دو حالت پایا و ناپایا ارائه شده است. نتایج بکارگیری این الگوریتمها بر روی یک مجموعه داده مصنوعی نشان میدهد که در الگوریتم وارون سازی ناپایا، بهبود قابل توجهی در توزیع فضایی مقادیر امپدانس حاصل شده است. اعتبارسنجی نتایج وارون سازی توسط دو چاه آزمون نیز توانایی بالاتر الگوریتم وارون سازی ناپایا را در مقایسه با الگوریتم پایا به اثبات رسانیده است. این موضوع با کاهش خطای وارون‌سازی در حالت ناپایا نشان داده شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Comparison between stochastic seismic inversion in stationary and non-stationary conditions
Authors
Abstract
Seismic inversion to acoustic impedance is widely used in exploration seismology. In recent years, stochastic seismic inversion has been developed significantly. In this paper, a global stochastic inversionmethod is presented in stationary and non-stationary conditions. Application of the methods to a synthetic dataset shows considerable improvement in spatial distribution of acoustic impedance values in non-stationary method. Validation based on two blind well tests also confirms this improvement according to decreasing RMS error in case of non-stationary condition compared to stationary one. In order to evaluate the methods in the presence of noise, a noisy seismic dataset with signal to noise ratio of 4 db has been used.
Keywords
Acoustic impedance, Stochastic inversion, geostatistics, stationary, non-stationary