مقایسه و کاربرد روش‌های تحلیل طیفی سنجنده استر در تشخیص رخداد کانه‌زایی سطحی-دیرزاد منطقه‌دچان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1091-NIGS
نویسندگان
چکیده
منطقه مطالعاتی در استان آذربایجان شرقی واقع شده که به طور پیوسته توسط رسوبات دوران سنوزوئیک پوشیده شده است. در این پژوهش از داده‌های سنجنده استر توسط روش طبقه‌بندی نظارت شده با تأکید بر روش‌های نقشه‌برداری زاویه طیفی و واگرایی زاویه طیفی به مطالعه و شناسایی رخساره‌های رسوبی منطقه دچان پرداخته شد. به منظور اعتبار سنجی روش‌های ذکر شده بر اساس نقشه واقعیت زمینی از ضریب کاپا استفاده شد. نتایج نشان داد که روش نقشه‌برداری زاویه طیفی با بیشترین ضریب کاپا یعنی 97/87 درصد و دقت کلی 50/90 درصد مناسب‌ترین روش جهت شناسایی رخساره های اکسیدی و احیایی منطقه دچان می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Comparison and application of spectral analysis methods ASTER Satellite for detecting of surface-epigenetic event mineralization in Dechan Area
Authors
Abstract
The study area is located in East Azerbaijan Province and is constantly covered by Cenozoic alluvial Era. In this research, ASTER satellite data has been used by Supervised classification method with an emphasis on spectral angle mapper (SAM) and Spectral Information Divergence(SID) for Studying and identifying sedimentary facies in Dechan area. Also Kappa coefficient has been used to evaluate those methods according to ground truth map. The results showed that spectral angle mapper by the highest Kappa coefficient value as the 97/87 percent and 50/90 percent Overall Accuracy, is the most appropriate method for identifying oxide and reducing facies in the Dechan area.
Keywords
remote sencing, Supervised classification, SAM, SID, Kappa coefficient, Overall Accuracy