اکتشاف زون سولفور و کربنات مس با روش قطبش الکتریکی (IP) و مقاومت ویژه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1102-NIGS
نویسندگان
چکیده
منطقه جنوب غرب دانسفهان در استان قزوین به‌عنوان منطقه موردمطالعه، جهت اکتشاف کانی‌های مس در نظر گرفته‌شده است. عملیات ژئوفیزیکی شامل برداشت های مقاومت ویژه و قطبش القایی در این منطقه با ۱۱ پروفیل با فواصل الکترودی ۵ متر و حداقل طول پروفیل ۱۰۰ متر و با 1961 داده انجام‌گرفته است. به‌منظور شناسایی نواحی شامل کانی شدگی سولفید فلزی در زیر سطح زمین، پروفیل ها بصورت دوقطبی-دوقطبی و قطبی-دوقطبی، طراحی و اجرا گردیده اند تا روند ناهنجارهای احتمالی در عمق بهتر شناسایی گردند. تفسیر داده‌های حاصل در امتداد پروفیل‌های مذکور با استفاده از نرم‌افزار RES2DINV انجام گرفته است. استفاده از دوشیوه برداشت مذکور بهرمندی از قدرت تفکیک بالا و عمق نفوذ آنها می باشد. پس از معکوس سازی داده های مقاومت ویژه و بارپذیری ظاهری توسط نرم‌افزار مذکور، مقاطع مختلف مقاومت ویژه و بارپذیری از نتایج معکوس سازی ها مذکو یعنی مقاطع مقاومت ویژه و بارپذیری واقعی شکل گرفتند. مقاطع مذکور با توجه به مقادیر عددی پربندی شده تفسیر گردیده اند.
کلیدواژه ها
 
Title
Exploration of Sulfuric and Carbonate of Copper Zone by Induced Polarization (IP) and Resistivity Method
Authors
Abstract
South western danesfahan area in Ghazvin province is considered as study area, for exploration copper minerals. Geophysics surveys were doing by eleven dipole-dipole and pole-dipole profiles with profile spacing electrode of 5 meters and profile length of 100 meter and with total number of 1961data. In order to recognize areas including metal sulfide minerals in the subsurface, profiles in form of dipole-dipole and pole-dipole were designed to explore probable anomalies at depth. Interpretation of dipole-dipole and pole-dipole profiles data was done by RES2DINV software. Advantages of using two methods for collecting data are power of their high resolution and high penetration depth. After doing inversion of apparent resistivity and chargeability data using mentioned software, resistivity and chargeability sections are performed.
Keywords
Key words: Induced polarization (IP), Electrical resistivity, Copper deposits, Pole-dipole array, Dipole-dipole array, Danesfahan area