تعیین پارامتر تضعیف امواج برشی در جنوب ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1110-NIGS
نویسندگان
چکیده
ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﺮزه ای ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻣﻮاج لرزه ای اﺳﺖ . برای محاسبه تضعیف از ضریب کیفیت لرزه‌ای استفاده می‌شود که از پارامترهای مهم علم زلزله‌شناسی است. تضعیف ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﻨﺒﺶ زﻣﻴﻦ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮات ﻟـﺮزه‌ای اﺳـﺖ. این پارامتر در هر فرکانس با ضریب کیفیت نسبت عکس دارد ( ). تضعیف امواج لرزه ای در درون زمین شامل دو بخش پراکندگی (Scattering)و جذب ذاتی (Intrinsic Absorption) می باشد و با لرزه خیزی و پیچیدگی های زمین ساختی هر منطقه در ارتباط است . منطقه مورد بررسی جنوب ایران می باشد. در این تحقیق جهت برآورد ضریب کیفیت امواج برشی از روش کمترین مربعات استفاده شده است. طبق نتایج بدست آمده ضریب کیفیت و وابستگی بسامدی منطقه برای مولفه افقی و مولفه قائم بصورت می باشد. مقادیر ضریب کیفیت در بسامد مرجع 1 هرتز و کمتر از 200 است. با توجه به اینکه ضریب کیفیت و وابستگی بسامدی با شرایط زمین ساختی هر منطقه در ارتباط می باشد. پایین بودن ضریب کیفیت نشان دهنده این است که منطقه از نظر زمین ساختی جزء مناطق فعال و میزان تضعیف امواج بالا می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Attenuation estimation of shear waves in the southern of Iran
Authors
Abstract
Seismic quality factor is one of the most useful parameters to describing the attenuation of seismic waves . To calculate the attenuation, the seismic quality coefficient is used which is one of the important parameters of earthquake science. Attenuation is one of the basic parameters in predicting the amount of land movement in the discussion of seismic hazard analysis. The inverse of quality factor represents the attenuation . The attenuation of seismic waves inside the earth consists of two parts of the scattering and intrinsic absorption, and is associated with the seismicity and tectonic complexity of each region, and the quality factor is expressed as a inverse. The studied area is south of Iran . In this research, the least squares method was used to estimate the shear wave quality coefficient. According to the results, the coefficient of quality and frequency dependence of the region for the horizontal component and the vertical component are. The values of the quality coefficients in the reference frequency are 1 Hz and less than 200 . Given the fact that the coefficient of quality and frequency dependency are related to the tectonic conditions of each region, the low quality factor indicates that the area is tectonic in terms of active areas and the rate of attenuation of high waves.
Keywords
Attenuation parameter, quality factor, shear wave, quality coefficient, frequency dependency, southern of Iran