ژئوتکنیک لرزه ای و رفتار دینامیکی خاک در بافت تاریخی شهر یزد

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1114-NIGS
نویسندگان
چکیده
تحلیل دینامیکی حرکت زمین در برآورد آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی سازه ها نقش اساسی دارد. در این مقاله حرکت زمین در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از اطلاعات گمانه فهادان و شتابنگاشتها در حوزه فرکانس انجام و برای تحلیل، از داده های ژئوتکنیکی، پروفیلهای لرزه ای درون چاهی و بیشینه شتاب جنبش زمین بر روی سنگ بستر لرزه ای برای دوره بازگشت 475 سال، g22/. استفاده شد. در این بخش از شهر یزد، فرکانس تشدید8/5 هرتز و ضریب تشدید آبرفت 7/1 به دست آمد. بر اساس میانگین ضرایب و فرکانسهای تشدید به دست آمده از تمام مدلها، دامنه امواج برشی در فرکانس بین 5 تا 6 هرتز با ضریب 5/1 دچار تشدید می گردد.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic geotechnical and dynamic behavior of soil in the historical context of Yazd city
Authors
Abstract
Dynamic earth motion analysis is essential for estimating seismic vulnerability and structural upgrading. In this paper, the motion of the earth in the historical context of Yazd city was carried out using the Fahadan borehole data and acceleregraph in the frequency domain. For analysis, geotechnical data, seismic profiles in the well and maximum acceleration of the earth's motion on the seismic bed rock for the return period 475 years,0.22g used. In this part of Yazd, the frequency of resonance was 5.8 Hz and the resonance coefficient of alluvium was 1.7. Based on the average coefficients and resonance frequencies obtained from all models, the amplitude of shear waves is amplified at a frequency of 5 to 6 Hz with a coefficient of 1.5.
Keywords
Yazd, Resonant Coefficient, Seismic Geotechnical, Site Effect, Dynamic analysis, Reinforcement