تعیین سریع بزرگی زمین‌لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1115-NIGS
نویسندگان
چکیده
تعیین سریع بزرگی در کاهش خسارات و تلفات زمین‌لرزه بسیار اهمیت دارد. این مطالعه با استفاده از دوره تناوب غالب موج P در داده‌های شبکه لرزه نگاری باند پهن دانشگاه فردوسی مشهد (FUMSN) انجام شده است. تعیین دوره تناوب غالب موج P، مستلزم روشی است که بتواند مدت زمان آشفتگی حاصل از نوفه زمینه در ابتدای دریافت موج P را مشخص کند. برای این کار ما دو روش را به نام " تفاضل" و "لبه " معرفی می‌کنیم. پس از تعیین زمان آشفتگی، بیشترین مقدار دوره تناوب محاسبه شده، دوره تناوب غالب خواهد بود. برازش رابطه‌ای به دوره تناوب غالب محاسبه شده و بزرگی زلزله‌های ثبت شده نشان می‌دهد که با انتخاب یک پنجره زمانی کمتر از 10 ثانیه (بسته به روش و نرخ نمونه برداری) از آغاز زمان رسید موج P، بزرگی زمین‌لرزه با خطای 6/0 تعیین می شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Rapid Determination of Earthquake Magnitude in FUM Seismic Network
Authors
Abstract
Rapid determination of earthquake magnitude is very important in decreasing damages and casualties of the earthquake. This study is done by applying the predominant period of P wave on broadband data of Ferdowsi University of Mashhad Seismic Network (FUMSN). Determination of predominant period of P wave needs a method that can detect the transient time of first P wave onset. To do this, we introduce methods called “Diff” and “edge.” After detecting transient time, the maximum calculated period is predominant period. Fitting a relation between predominant period and magnitude of recorded earthquakes shows that in the time window, less than 10 seconds (depends on approach and sampling rate), after the P wave trigger, the magnitude will be determined with a standard deviation of 0.6.
Keywords
Earthquake, magnitude, p wave, predominant period, transient, difference, edge