تحلیل مغناطیسی ساختار گسل معکوس اصلی زاگرس در شرق حاجی‌آباد

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1127-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق به منظور شناسایی و تحلیل محلی گسل معکوس اصلی زاگرس، بی هنجاری های زیر سطحی (افیو لیت ها) در شرق حاجی آباد با برداشت های منظم مغناطیس سنجی در 2290 نقطه و محدوده ی تقریبی3×5/2 کیلومتر مورد بررسی قرار گرفت. از نتایج بدست آمده یک روند کلی جنوب غربی – شمال شرقی که شامل دو روند مجزا در منطقه ی مورد بررسی می باشد و با روند اصلی زاگرس متفاوت است ، بدست آمد. تخمین عمق به روش واهمامیخت اویلر شیب جنوب شرقی را برای هر دو روند پیشنهاد می کند. نتایج این پروژه یک گسل امتداد لغز با زون برشی قائمی را نشان می دهد و با نقشه های زمین شناسی منطقه که یک گسل تراستی را معرفی می کند، مطابقت ندارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Magnetic analysis of MZRF structure in East of Hajiabad
Authors
Abstract
Ophiolites located at east of Hajiabad were studied by regular magnetometry. A data collection of 2290 magnetic readings in a region of approximately 2.5×3 Kilometers of square was collected. Geosoft software was used to impose correction, processing and qualitative analysis on the data. Results in the examined area indicate the existence of a general fault trend made of two parallel trends from southwest to northeast which are in cross with the Main Zagros Thrust (MZT). Depth estimations of these two fault trends using Euler Deconvolution suggest a southeast depth gradient for this area. A strike-slip fault with vertical sheer zone that is not in correspondence with the geological map, which suggests a thrust fault system in this area, is recognized.
Keywords
Main Zagros Reverse Fault ( MZRF ), Magnetometry, Hajiabad, Ophiolites sheer zone, structural analysis