بررسی مهاجرت انرژی فعالیت های لرزه ای در محدوده استان اصفهان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1106-NIGS
نویسندگان
چکیده
چکیده
در این مطالعه، کاتالوگ زمین لرزه های اطراف استان اصفهان و بخصوص زاگرس، از 2006 تا 2017 در محدوده 45 تا 57 درجه طول شرقی و28 تا 36 درجه عرض شمالی تهیه گردیده و انرژی آزاد شده توسط این رویدادها با توجه به روابط تجربی محاسبه شده است. توزیع انرژی به صورت مکانی و زمانی مهاجرت فعالیت های لرزه ای را محتمل می نماید. از آنجا که بزرگی Mw برای زمینلرزه‌هایی با بزرگی کوچکتر از 5 به دلیل عدم ایجاد گسیختگی سطحی، بسیار سخت می-باشد، از بزرگی Ms برای تخمین انرژی استفاده شد. روش کار به این صورت است که ابتدا همه زمینلرزه‌هایی که دو نوع بزرگی Ms و Mn برای آنها موجود است، از داده ها استخراج گردیده و رابطه‌ای خطی بین آنها برقرار شد. از این رابطه برای تبدیل بزرگی Mn تمامی رویدادها (4985 رویداد) به بزرگی Ms استفاده گردید و در مرحله بعد با استفاده از روابط تجربی انرژی رویدادها محاسبه گردید.
برای محاسبه انرژی کل آزاد شده، کل منطقه به پنجره هایی که هر کدام 5/0 درجه از عرض و طول جغرافیایی را دربرمی گیرد، تقسیم شده است. انرژی لرزه ای و استرس آزاد شده مربوط به زلزله هایی که در هر پنجره در طول بازه های زمانی 3 ساله از ابتدای سال 2006 تا آخر آگوست 2017 روی داده اند، محاسبه شده است. شایان ذکر است که به دلیل فعالیت قابل توجه پهنه زاگرس و عدم وجود رویدادهای متراکم در اطراف استان اصفهان، انرژی لرزه‌ای در پهنه زاگرس (قسمت غربی استان اصفهان) محاسبه شده و مورد بحث قرار گرفت.
اکثر زمین لرزه های منطقه شمال غرب و نواحی مرکزی زاگرس بر اثر جنبش گسل اصلی عهد حاضر روی داده است. - بر روی گسل اصلی عهد حاضر از 42 تا 46 درجه طول شرقی یک گاف لرزه ای مشاهده می شود. گافهای لرزه ای محل های مستعد رویداد زمین لرزه های بزرگ آینده هستند. در ناحیه 44 تا 46 درجه طول شرقی و 33 تا 35 درجه عرض شمالی طی دوره مورد بررسی فعالیت های لرزه ای خاصی مشاهده نشده است. این ناحیه مرز جنوبی زاگرس و صفحه عربستان است و می توان فعال نبودن منطقه را دلیل گسترش سکوی بی لرزه عربستان در این محدوده دانست. در جنوب غرب گسل اصلی عهد حاضر در ناحیه 47 -48 درجه طول شرقی سکون لرزه ای مشاهده می شود که با توجه به فعال بودن منطقه و زمین لرزه های روی داده در اطراف ان می تواند کاندیدای رخداد زمین لرزه های بزرگ در آینده باشد. در ناحیه 50 تا 51 درجه طول شرقی و 31 تا 32 درجه عرض شمالی ، ما بین HFZ و MFF فعالیت لرزه ای خاصی مشاهده نمی شود.، و چون اطراف این منطقه از فعالیت لرزه ای بالایی بر خوردار است و می توان این منطقه را بعنوان یک گاف لرزه ای معرفی نمود.
کلیدواژه ها
 
Title
An investigation of seismic activity energy migration surrounding Esfahan Province
Authors
Abstract
Abstract
In this study, we collected a catalog of earthquakes around the Isfahan province, Iran, especially the Zagros region, from 2006 to 2017 in the range of 45 to 57 degrees longitude and 28 to 36 degrees latitude to estimate energy distribution providing an insight into probable seismic activity migration as well as seismic gaps. Spatial and temporal distribution of energy was considered as a proxy for migration of seismic activities.
For earthquakes with magnitude Mw <5 due to lack of surface rupture, it is hard to estimate energy release. For this reason, we established a linear relationship between magnitude scales of Mn and Ms for calculating an empirical equation to estimate energy in a straightforward way.
To calculate the total energy, the entire region divided into 0.5*0.5 degrees windows, and stress-related seismic energy was estimated over time spanning of 3 years from the beginning of January 2006 to the end of May 2017. It is worth noting that because of the significant activity of Zagros zone and the absence of dense events around Isfahan province, seismic energy ‌ in the western part of the Zagros zone was calculated and discussed.
Our results showed that most earthquakes has occurred in the North-West and Central regions of Zagros Main Fault system. On this fault system, with 42 to 46 degrees longitude, we predict a seismic gap, the locations prone to major earthquakes in the future. In the region of 44 to 46 degrees longitude and 33 to 35 degrees latitude a specific seismic activity was observed. The southern border area of the Zagros and the Arabian plate with lacking of significant seismic activity, is probably because of expanding the platform of Saudi Arabia in this area. In the region of 50 to 51 degrees longitude and 31 to 32 degrees latitude, between HFZ and MFF, there is not a significant seismic activity and because the surrounding area of this region is characterized by high seismic activity, it can be introduced as a seismic gap.
Keywords
Key Words: catalogof earthquake, seismics energy, magnitude earthquake, seismic activity migration, seismic gap