تغییرات ناهمسانگردی لرزه ای در غرب ایران با استفاده از مشاهدات موج شبه لاو

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1130-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه از دادههای برداشت شده بین سال های 2013 و 2014 توسط یک شبکه موقت لرزه نگاری در غرب ایران استفاده شده است. این شبکه مشتمل بر 63 ایستگاه لرزه نگاری باند پهن بوده که در طول سه پروفیل با امتداد شمال شرقی-جنوب غربی گسترده شده اند. مطالعات پیشین و اخیر جدایش امواج برشی نشان دهنده وجود الگوهای متنوعی از ناهمسانگردی لرزه ای در گوشته بلایی فلات ایران هستند. مشاهدات موج شبه لاو را می توان به عنوان گواهی بر وجود تغییرات جانبی ناهمسانگردی لرزه ای در نظر گرفت. داده های ثبت شده توسط این شبکه موقت به منظور بررسی حضور و یا نبود نسبی جفت شدگی امواج لاو و ریلی مورد بررسی قرار گرفته است. رکوردها به نحوی فیلتر شده اند تا نسبت به ساختارهای عمیق تر از 100 کیلومتر حساس باشند. حضور موج شبه لاو را می توان از طریق رابطه هندسی بین راستای محور سریع ناهمسانگردی به دست آمده از جدایش موج برشی از یک سو و راستای انتشار موج سطحی پیش بینی کرد. مشاهدات موج شبه لاو در این مطالعه موید وجود ساختارهای ناهمسانگرد با تغییرات جانبی محور سریع در طول پروفیل لرزه ای است.
کلیدواژه ها
 
Title
Variation of Seismic Anisotropy in Western Iran Inferred from Quasi-Love observations
Authors
Abstract
We use data from a temporary seismic network in western Iran which was deployed in 2013 and 2014 and consisted of 63 broadband seismometers installed along three parallel profiles. Diverse patterns of upper mantle anisotropy in the region are revealed by recent studies on shear wave splitting of core-refracted phases. Observation of quasi-Love surface waves is a proxy for the lateral gradients of anisotropy. We quantitatively analyzed the relative presence or absence of coupled Love and Rayleigh waves recorded by the temporary seismic stations. The records were filtered so that they are sensitive to structures deeper than 100 km. The presence of quasi- Love is predicted by the geometric relation between the fast axis as inferred from shear wave splitting measurements, and the surface wave back-azimuths. Our observations of Love-to-Rayleigh scattering allow us to argue for the existence of an upper mantle anisotropic structure with laterally-variable horizontal symmetry axis.
Keywords
seismic anisotropy, Surface waves, Quasi-Love wave, Continental collision, Alborz, Zagros