طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی در گستره شهر کرمان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1139-NIGS
نویسندگان
چکیده
مطالعات ویژگی های لرزه ای ساختگاه، در مناطق مستعد زلزله انجام می شود. در این مطالعات، پارامترهای طراحی لرزه ای ساختگاه بر اساس ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک تعیین می گردد. در این راستا بخشی از آیین نامه های ساختمانی به رده بندی ساختگاه اختصاص دارد. به منظور رده بندی زمین، آیین نامه ها روش های متنوعی همانند میانگین سرعت موج برشی تا ژرفای 30متر را ارائه می نمایند. این مقاله، بخشی از مطالعات ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای شهر کرمان برای تعیین نوع زمین در قالب مطالعات لرزه ای درون گمانه ای (دانهول) را ارائه می دهد. روش مورد نظر، زمان سیر امواج الاستیک چندگانه را در طول عمق یگ گمانه 30 متری را اندازه گیری می کند. در این مطالعات از لرزه نگار 3 کاناله با فواصل برداشت 1متری استفاده شد. میانگین سرعت موج برشی تا ژرفای 30متر بین 233 تا 392 متر بر ثانیه متغیر است. با توجه به نتایج به دست آمده، نوع زمین در شهر کرمان بر اساس استاندارد 2800و آیین نامه اروپا رده بندی و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان میدهد که گستره شهر کرمان با توجه به آیین نامه 2800در گروه III و بر اساس آیین نامه اروپا، به طور عمده در گروه C رده بندی می شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Classification of Soil based on Shear Wave Velocity in Kerman city
Authors
Abstract
Studies of seismic properties of the site are done in areas susceptible to earthquakes. In these studies, seismic design parameters of the site are determined based on geological and engineering geotechnical characteristics. In this regard, part of the building codes is assigned to the site classification. In order to rank the land, the rules provide a variety of methods, such as the average shear wave velocity to a depth of 30 meters. This paper presents a part of the seismic geotechnical micro-zoning studies in Kerman to determine the type of land in the form of seismic studies in the borehole. In these studies, 3-channel seismograph with 1 meter distance was used. The average shear wave velocity varies from depth to 30 m between 233 and 392 m / s. According to the results, the type of land in the city of Kerman was classified according to the 2800 standard and the European Code. The results show that the extent of the city of Kerman according to the rules of the 2800 in type III and in accordance with the European Code, is mainly classified in type C.
Keywords
seismic micro zonation, shear wave Velocity, downhole test