تعیین موقعیت اجسام آنومال با روش گرادیان کل نرمال بهبود‌یافته

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1146-NIGS
نویسندگان
چکیده
روش گرادیان کل نرمال بهبودیافته به‌منظور بررسی و تفسیر داده‌های میدان پتانسیل و تعیین عمق آنومالی‌های ژئوفیزیکی به‌ویژه مغناطیس و گرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین پارامترها در تعیین عمق توده در روش گرادیان کل نرمال انتخاب تعداد جملات هارمونیک است. در روش گرادیان کل نرمال بهبود یافته به روش تحلیلی و ترسیمی سعی شده است که عدد بهینه تعداد جملات هارمونیک و برآورد عمق آنومالی محاسبه شود. در این مقاله، این روش ابتدا بر روی اثر گرانی مدل مصنوعی استوانه افقی اعمال و سپس روی اثر مغناطیس پروفیل‌های مختلف از داده‌های واقعی مربوط به محدوده معدنی سنگ آهن اُجت‌آباد اعمال شد. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که به این طریق می‌توان محدوده تعداد جملات هارمونیک و گسترش سطحی و عمقی جسم آنومال را از روی آنومالی‌های میدان پتانسیل تعیین نمود.
کلیدواژه ها
 
Title
Determine the position of anomalous bodies with Enhanced Normalized Full Gradient method
Authors
Abstract
The enhanced normalized full gradient method is used to investigate and interpret potential field data and to determine the depth of geophysical anomalies, especially magnetic and gravity. One of the most important parameters in determining the depth of body in the normalized full gradient method is choosing the number of harmonic terms. In the enhanced normalized full gradient method, an analytical and graphical method has been used to calculate the optimal number of harmonic terms and estimation the depth of anomaly. In this paper, this method was first applied to the gravity effect of the synthetic model of horizontal cylinder, and then on the magnetic effect of the different profiles from the real data related to Ojatabad ore body iron. The result of this study shows that by using this way, we can determine the range of the number of harmonic terms, surface and deep extension of the anomalous body from potential field anomalies.
Keywords
Enhanced Normalized Full Gradient, Iron rock, Ojatabad, The number of harmonic terms, Potential field anomalies, Horizontal and deep extension