بررسی مطالعات مغناطیس سنجی در محدوده اندیس آهن قهرود

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1152-NIGS
نویسندگان
چکیده
برداشت‎های میدان کل مغناطیسی در منطقه اندیس ‏آهن قهرود واقع در نزدیکی روستای قهرود از توابع شهرستان کاشان در محدوده‏ای‎ با ابعاد (400m×400m) به اجرا در آمد. برداشت‎ها روی رخنمون‎های مگنتیتی و واریزه‏های اطراف آنها برای شناخت روند عمقی کانی‎سازی و پیوستگی آن صورت گرفت. در این منطقه 1100 نقطه میدان کل مغناطیسی (Total)، برای انجام مطالعات مغناطیس‏سنجی شامل تفسیر و پردازش رخنمون‏های مگنتیتی برداشت شد. پس از پردازش‎های اولیه از جمله حذف داده‏های پرت و تغییرات روزانه میدان، با استفاده از داده‎های خام نقشه مغناطیسی ترسیم شد و پس از آن نقشه‎های پردازشی تهیه شدند. در محدوده مورد مطالعه با توجه به رخنمون مگنتیت در سطح زمین و ارتباط آن با سیستم‎های گسله موجود، برای پیگیری زون آهن‎دار در عمق و همچنین وضعیت گسترش آنها در جهات مختلف، لازم بود تا عملیات مغناطیس‎سنجی در منطقه انجام شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of Magnetometry in the Iron index of Ghohroud region
Authors
Abstract
Magnetic field observations were performed in Iron index of Ghahrood region located near Ghahroud village, from the environs of Kashan city in a range of dimensions (400m × 400m). Taking the samples from magnetite exposures(outcrops) and their deposits around them were used to understand the deep mineralization process and its continuity. In this area, 1100 points of total magnetic field (Total) were taken for magnetometric studies including interpretation and processing of magnetite outcrops. After the initial processing such as the removal of irrelevant data and field daily changes, the maps were drawn using magnetic simple data and then the processing maps were prepared. In the area of study, it was necessary to conduct magnetometric researches in the area due to the magnetite outcrop on the surface of the earth and its relation to existing fault systems, in order to investigate the depth of the iron zone and the extent of their expansion in different directions.
Keywords
total magnetic field, Iron index, Ghahrood, mineralization, magnetometric