پایش داده‌های سطح آب‌زیرزمینی به عنوان پیش‌نمایانگر زلزله

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1153-NIGS
نویسندگان
چکیده
گسل امتداد لغز و فعال دورود به عنوان قطعه‌ای از راندگی زاگرس به موازات آن از دورود تا بروجرد امتداد دارد. حرکت گسل دورود در فروردین سال 1385 سبب زلزله‌ای به بزرگی شش ریشتر شده است. به منظور مطالعه هیدروژئولوژی منطقه‌ای از اطلاعات کمی و کیفی چاه‌های مشاهده‌ای دشت دورود ـ بروجرد استفاده شده است. بررسی هیدروگراف-های سالانه سطح آب چاه‌های مشاهده‌ای دشت دورود ـ بروجرد، یک افزایش ناگهانی دو تا سه متری در برخی از چاه-های مشاهده‌ای (چاه های با فاصله کم از خط گسل) در زلزله 1385 را نشان می‌دهد. این افزایش ناگهانی سطح آب، تاثیر زلزله حاصل از حرکت گسل دورود بر سطح آب‌زیرزمینی را نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Monitoring groundwater level data as an earthquake preview
Authors
Abstract
Doroud Fault, an active and strike-slip fault, is elongated in Doroud-Borujerd plain, NW-SE, as a segment of the main Zagros thrust.The movement of Doroud Fault in March 2006, has caused an Mw 6 Earthquake. In order to study the regional hydrogeology, quantitative and qualitative information of the observation wells of Doroud - Boroujerd plain has been used.The annual hydrographs of the observation wells of Doroud – Brojerd plain, show a sudden increase of three to five meters in some of the wells (wells located near the fault), simultaneous to the earthquake. These sudden increases in water levels indicate the direct effect of earthquake on groundwater table.
Keywords
Aquifer, Earthquake, hydrograph, Doroud Fault, observation well