تعیین سنِ نمونۀ گسل رفسنجان، با استفاده از دو برنامه آر و آنالیست به روش لومینسانس نوری

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1165-NIGS
نویسندگان
چکیده
برای تعیین نرخ لغزش گسل، دو پارامتر، مقدار جابجایی مشاهده شده بر اثر رخداد زلزله و سن رسوبات منطقه دارای جابجایی که نمایانگر زمان رخداد جابجایی می‌باشد، مورد نیاز است. جهت تعیین سن به روش لومینسانس تحریک شده با نور اغلب از برنامه آنالیست استفاده می‌شود. با توجه به وجود قابلیت کدنویسی در محیط نرم افزار آر و همچنین امکان رسم اشکال گرافیکی و نمودارهای دلخواه در این نرم‌افزار، در این پژوهش، کدهای مربوطه جهت برآورد سن رسوبات با استفاده از ذرات کوارتز آنها، در برنامه آر نوشته و نتایج دز معادل طبیعی محاسبه شده توسط این روش با روش مرسوم آنالسیت برای یکی از نمونه های برداشت شده از گسل رفسنجان مقایسه شد. هر دو برنامه، نتایج تقریبا یکسانی را ارائه دادند. سن مربوط به نمونه‌ انتخابی توسط نرم‌افزار آر 4/32±5/379 هزار سال و سن برآوردشده توسط نرم‌افزار آنالیست 4/38±2/379 هزار سال برآورد شد. اما به دلیل خطای محاسباتی کمتر و همچنین قابلیت کدنویسی نرم‌افزار آر و امکان در نظر گرفتن جزئیات بیشتر در آن نسبت به نرم‌افزار آنالیست توصیه می‌شود تا جهت مواردی که سن‌یابی دقیق و با درنظر گرفتن خصوصیات فیزیکی مد نظر، از برنامه آر استفاده شود و برای سن-یابی‌های روتین از آنالیست استفاده شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Determining the OSL age of a sample collected from Rafsanjan Fault, using R and Analyst programs
Authors
Abstract
For fault slip rate determination two parameters are required, the amount of observed displacements and the time that the displacement occurred. For OSL dating the Analyst program is routinely employed. R program is a statistical software, which can be coded in the software environment and provide the program, graphical forms and charts in a desirable manner. In this research the required code for R program was written and the equivalent dose of a sample collected from Rafsanjan Fault was calculated using both R and Analyst programs which provided almost identical results. The estimated age by R and Analyst are 379.5± 32.4ka and 373.2± 38.4ka, respectively. Due to less analytical errors of R in compare to analyst program, plus the ability of writing codes for R program and R ability to provide more details in the figures, we recommend employing R program for dating very accurate dating and when more physical details is required and to employ analyst for routing dating application.
Keywords
OSL, Rafsanjan Fault, Analyst and R Programs