ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﮔﯽآزمایشگاهی به همراه بررسی ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ تجربی ارائه شده ﺩﺭسازند سروک

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1168-NIGS
نویسندگان
چکیده
تعیین ضریب سیمان شدگی در سازند های کربناته یکی از موارد بحث برانگیز می باشد. بهترین روش تعیین این ضریب اندازه گیری آزمایشگاهی است. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍﺑطه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﮔﻲ و ﺗﺨﻠﺨﻞ ارایه شده است. همچنین اندازه گیری های آزمایشگاهی و ﺭﻭﺍﺑﻂ تجربی ﺍﺭﺍﺋﻪ شده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ بررسی ﺷﺪﻩ است. این ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮی ﺑﺮ ﺭﻭی تعداد ۱۶۵ نمونه کربناته سازند سروک در ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ گازی ﺍﻧﺠﺎﻡ شده است. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺭﺍﺑﻄﻪ تجربی ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ برای تعیین دقیق اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ مستقیما بر روی نمونه مغزه ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ تعیین مقاومت الکتریکی صورت گیرد. این بررسی نشان می دهد ﺭﺍﺑﻄﻪ تجربی فوک و مان ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ان‍ﻄب‍ﺎﻖ بهتری ﺩﺍﺭﺩ. در تخلخل بالای ۲۰ درصد افزایش مقدار ضریب سیمان شدگی شدت می یابد. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ۷۹ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
کلیدواژه ها
 
Title
The laboratory cementation factor along with studying experimental equations presented in Sarvak formation
Authors
Abstract
Determination of cementation coefficient in carbonate formations is one of the most controversial issues among researchers. In the unavailability of this value the use of a fixed amount caused an obvious error. In this study we present an empirical relationship between cementation coefficient and porosity and determine the degree of conformance of this relationship with the relationships provided by other researchers.
Laboratory measurements on 165 samples of carbonate from Sarvak formation in one of the gas field. Based on the results a specific experimental relationship cannot be used to determine the cementation coefficient it is necessary to determine the electrical resistance directly to determine the exact coefficient of the test core. The study also shows that Fock and Mon's experimental relationship with the experimental results of the studied formation is better suited and can be applied with the improved equation for the study of formation. In the high porosity the increase in the amount of cementation coefficient increases by 20%. The correlation coefficient between the cementation coefficient and porosity for the samples of the studied formation is 79%.
Keywords
Carbonate rocks, Cementation Factor, Porosity, Sarvak Formation, Empirical relationship, Electrical Resistance