توموگرافی ضریب کیفیت در ناحیه شمال غرب ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1188-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مقاله، تغییرات جانبی فاکتور کیفیت در شمال‌غرب ایران با تلفیق داده‌های ثبت شده توسط ایستگاه‌های دائم شبکه‌ی تبریز متعلق به شبکه‌ی لرزه‌نگاری کشوری (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) و داده‌های ثبت شده توسط ایستگاه‌های شبکه‌ی موقت لرزه‌نگاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان محاسبه شده است. 2934 پرتو از 943 زلزله با بزرگای 6/1 تا 2/5 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مقدار باقیمانده بین لگاریتم دامنه‌ی مشاهده‌ای و لگاریتم دامنه‌ی پیش‌بینی شده توسط روابط کاهندگی برای منطقه، توموگرافی دوبعدی ضریب کیفیت به روش کمترین مربعات میراشونده انجام شد. بی‌هنجاری‌های مشاهده شده با تغییرات ضریب کیفیت پایین در راستای گسل شمال تبریز و غرب سبلان مرتبط با حوضه‌های رسوبی و در جنوب شرق سبلان مرتبط با اتاق‌های ماگمایی عمیق است. همچنین بی‌هنجاری با تغییرات ضریب کیفیت بالا در فاصله 50 کیلومتری شمال گسل شمال تبریز و موازی آن دیده می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Quality factor Tomography in NW Iran
Authors
Abstract
In this study, we analyzed 2934 records of 943 small and moderate events that are recorded by permanent stations of Tabriz network (belonging to IGUT) and temporary stations of the Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) to prepare a data set including spectral amplitudes for different magnitudes and hypocentral distances. Using these data, we performed the quality factor tomography in least-squares method in NW Iran. The results of the quality factor tomography in the vicinity of North Tabriz fault and Sabalan volcano show negative values related to the corresponding sedimentary basins and magmatic chambers. Also, north of the Northern Tabriz fault, the quality factor indicates a high value trending NW-SE.
Keywords
quality factor, Tomography, attenuation, NW Iran